Vyhledávaní

Pomoc při vyhledávaní

Soudní rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou opatřena několika druhy popisujících informací (metadat). Na této stránce uvádíme stručnou nápovědu k jednotlivým informacím.

Druhy metadat

Spisová značka

Spisová značka (zkratka sp. zn.) je jedinečné označení, pod kterým je u soudu vedena určitá věc (tj. jeden spis). Každé soudní řízení, které je zahájeno např. žalobou, ji na začátku řízení dostane přiřazenu a tato spisová značka se pak vyskytuje na všech dokumentech, které soud v souvislosti s tímto řízením vydá. Tento způsob evidence písemností existuje v českém (resp. rakouském) prostředí od konce 19. století a je typický pro justiční správu (jednací řád soudní z roku 1897).

Vedle toho existuje i evidence spočívající na číslu jednacím, která se primárně používá u ostatních úřadů, a to tak, že dochází ke svazování dokumentů do spisu pomocí tzv. priorace a spis se eviduje podle č. j. nejnovějšího dokumentu vloženého před uzavřením (ovšem i zde je možné se přiblížit „justiční praxi“ pomocí tzv. sběrného archu). V justiční praxi se číslo jednací používá jako doplnění spisové značky, využívá se proto především v označení konkrétního soudního rozhodnutí (např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2000, č. j. 1 T 1/2000-100). Jde o číslo toho kterého dokumentu v daném spisu, jeho základ tedy tvoří spisová značka, ke které je přidáno číslo listu.

Rozhoduje-li v insolvenčním řízení nadřízený soud, používá se senátní značka (zkratka sen. zn.). Její konstrukce je stejná jako u značky spisové, která ovšem v insolvenčním řízení vždy obsahuje navíc označení soudu (např. VSPH pro Vrchní soud v Praze).

Klasická soudní spisová značka může vypadat třeba takto: 54 C 217 / 2005. Má tedy čtyři části:

  1. číslo soudního senátu
  2. druh věci podle soudní agendy
  3. běžné číslo, podle toho kdy k soudu věc přišla
  4. za lomítkem daný ročník

A číslo jednací pak díky koncovému přidání čísla konkrétního listu ve spise vypadá např. takto: 54 C 217 / 2005 - 22.

Věci podle soudní agendy Nejvyššího soudu:

ZkratkaAgenda
Cdodovolání ve věcech občanskoprávních a obchodních (obchodní původně Odo)
Tdodovolání v trestních věcech
Tzstížnosti pro porušení zákona
Cpjn, Tpjn, Plsnsjednocující stanoviska
Nd, Tdpříslušnost soudů, přikázání věci, vyloučení soudců
NSČRdovolání, příslušnost soudů a vyloučení soudců v insolvenčním řízení
ICdodovolání, příslušnost soudů a vyloučení soudců v incidenčních sporech
Ncuuznání cizozemských rozhodnutí
Tcuvynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, přezkum rozhodnutí o přípustnosti vydání do ciziny, povolení průvozu územím České republiky
Tvostížnosti do rozhodnutí vrchních soudů o prodloužení vazby
Pzopřezkum zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
Zpodvolání proti rozhodnutí kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu
CUL, TULurčení lhůty k provedení procesního úkonu
Ncn, Ntnneurčitá podání

ECLI (Evropský identifikátor soudních rozhodnutí)

ECLI (European Case Law Identifier) -- ECLI je evropský identifikátor soudních rozhodnutí zavedený závěry Rady EU. Pro rozhodnutí Nejvyššího soudu má tvar ECLI:CZ:NS:[rok vydání rozhodnutí]:[číslo senátu].[druh věci - kapitálkami].[běžné číslo].[ročník].[pořadové číslo rozhodnutí u stejné sp.zn.- arabsky]. Příklad: ECLI:CZ:NS:2011:22.CDO.3110.2010.1 je kód rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 3110/2010. ECLI je k dispozici jen pro rozhodnutí Nejvyššího soudu a je pro každé rozhodnutí jedinečný.

Kategorie

Kategorie rozhodnutí označuje význam (závažnost) otázky, kterou rozhodnutí řeší.

Nejvyší soud rozlišuje tyto kategorie:

KategorieVýznam
A Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Tato rozhodnutí jsou rozesílána k připomínkám vybraným institucím (např. ústřední orgány státní správy, soudy, Nejvyšší státní zastupitelství, právnické fakulty, profesní komory) a poté projednána na zasedání příslušného kolegia Nejvyššího soudu. Není-li rozhodnutí k publikaci schváleno, přeřadí se do nižší kategorie.
B Významná rozhodnutí nezařazená do skupiny A.
C Ostatní rozhodnutí řešící hmotněprávní otázku, pokud nepatří do skupin A nebo B
D Věci výkonu rozhodnutí a ostatní rozhodnutí řešící procesní problematiku, nepatří-li do skupin A nebo B
E U Občanskoprávního a obchodního kolegia jednoduchá procesní rozhodnutí (např. zastavení dovolacího řízení, odmítnutí dovolání, odklad vykonatelnosti). U Trestního kolegia rozhodnutí, jimiž se nerozhoduje ve věci samé (např. rozhodnutí o vazbě, opravné usnesení).
EU Rozhodnutí, ve kterých Nejvyšší soud aplikoval právo Evropské unie.

Heslo

Heslo vymezuje právní otázku, které se rozhodnutí týká. Starší rozhodnutí jsou vybavena hesly jen tehdy, jestliže byla publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. U rozhodnutí vydaných od 1.4.2010 nejsou hesly opatřována rozhodnutí kategorie E.

Pro ilustraci uvádíme nejčastější hesla. Statistika byla vytvořena nad první verzí naší databázy, která obsahuje přes 70 000 rozhodnutí:

Sbírka

Sbírka obsahuje označení, pod kterým bylo rozhodnutí uveřejněno v tištěné podobě ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. V právní praxi se taková rozhodnutí často označují např. R 15/2005, č. 10/2004 Sb. rozh. tr.

Právní věta

Právní věta je stručným shrnutím právního názoru, který Nejvyšší soud v rozhodnutí zaujal. Veřejnosti jsou přístupné právní věty rozhodnutí schválených k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.