Vyhledávaní

9 As 152/2017 - 23 dokument judikát


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň
JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: J. H., zast. Mgr.
Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému:
Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 11. 1. 2016, č. j. 3562/DS/15-3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti
rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 4. 2017, č. j. 30 A 24/2016 - 31,
t a k t o :
I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč
a přeplatek na soudním poplatku ve výši 5 000 Kč, které mu budou vyplaceny z účtu
Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám
jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4.
O d ů v o d n ě n í :
[1] Podanou kasační stížností napadl žalobce (dále je „stěžovatel“) shora označený rozsudek
Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba
proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 1. 2016, č. j. 3562/DS/15-3 .

[2] Jelikož kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti dle § 106 odst. 1 zákona
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“),
Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 29. 5. 2017, č. j. 9 As 152/2017 - 9,
aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost o důvody,
pro které napadá rozsudek krajského soudu.

[3] Dle § 106 odst. 3 s. ř. s. musí být chybějící náležitosti kasační stížnosti odstraněny ve lhůtě
jednoho měsíce od doručení usnesení, jímž byl stěžovatel vyzván k jejich odstranění. Jen v této
lhůtě lze rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu
lze na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[4] Stěžovatel o prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti nepožádal. Lhůta k jejímu
doplnění určená usnesením ze dne 29. 5. 2017, č. j. 9 As 152/2017 - 9, uplynula v pátek
30. 6. 2017, jelikož usnesení s výzvou bylo stěžovateli doručeno dne 30. 5. 2017. Až po marném
uplynutí lhůty stěžovatel prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost doplnil, a to v pondělí
3. 7. 2017. Podání s doplněním kasační stížnosti Nejvyšší správní soud obdržel dne 3. 7. 2017
9 As 152/2017

prostřednictvím datové zprávy, která byla dle záznamu o ověření elektronického podání odeslána též
dne 3. 7. 2017.

[5] K doplnění kasační stížnosti doručenému dne 3. 7. 2017 nebylo možno přihlédnout.
Pro případ, kdy je stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti postupem podle ustanovení
§ 106 odst. 3 s. ř. s., je totiž stanovena koncentrace řízení. Soud již proto nemůže přihlížet
ke stížnostním námitkám uplatněným po uplynutí lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. (viz konstantní
judikatura Nejvyššího správního soudu, např. usnesení ze dne 15. 2. 2008,
č. j. 5 Afs 124/2006 - 68, nebo ze dne 8. 8. 2012, č. j. 8 As 36/2012 - 31, popř. ze dne 19. 9. 2013,
č. j. 1 Azs 10/2013 – 30, tato usnesení jsou dostupná z www.nssoud.cz; shodně též nálezy
Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. I. ÚS 390/05, ze dne 14. 3. 2007,
sp. zn. II. ÚS 136/06, dostupné na http://nalus.usoud.cz).

[6] Jelikož nedostatek kasační stížnosti v podobě absence důvodů, pro které stěžovatel
napadá rozsudek krajského soudu, nebyl přes výzvu soudu v zákonné lhůtě odstraněn,
Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než kasační stížnost odmítnout za použití § 37
odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení
s § 120 s. ř. s., podle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li
kasační stížnost odmítnuta.

[8] Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku za řízení o kasační
stížnosti ve výši 5 000 Kč, který stěžovatel zaplatil dne 29. 5. 2017, a přeplatku na poplatku
za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který vznikl platbou připsanou na účet soudu dne 1. 6. 2017.
Celkem tedy Nejvyšší správní soud stěžovateli vyplatí 10 000 Kč, a to do 30 dnů od právní
moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta se sídlem
Na Zlatnici 301/2, Praha 4. Povinnost soudu vrátit zaplacený soudní poplatek je stanovena v § 10
odst. 3, větě poslední, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), podle tohoto ustanovení soud vrátí z účtu
soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.
Povinnost vrátit přeplatek na soudním poplatku je stanovena v § 10 odst. 1, větě druhé, zákona
o soudních poplatcích. Třicetidenní lhůta k vrácení soudního poplatku a přeplatku na něm
vychází z § 10a odst. 1 tohoto zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. července 2017

JUDr. Radan Malík
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/