Vyhledávaní

7 As 92/2018 - 29 dokument judikát


ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
Mgr. Lenky Krupičkové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: Mgr. P. S., zastoupena
JUDr. Jaroslavou Ježkovou, advokátkou se sídlem K. J. Erbena 1266, Nová Paka,
proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 17, Praha 1, za účasti osoby
zúčastněné na řízení: Ing. S. H., v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku
Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2018, č. j. 30 A 163/2016 - 152, ve znění
opravného usnesení ze dne 15. 3. 2018, č. j. 30 A 163/2016 – 177,

t a k t o :

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2018, č. j. 30 A 163/2016 - 152,
ve znění opravného usnesení ze dne 15. 3. 2018, č. j. 30 A 163/2016 - 177, s e z r u š u j e
a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) na základě podnětu osoby zúčastněné na řízení oznámil písemností ze dne
22. 7. 2015 zahájení vodoprávního řízení z moci úřední ve věci rozhodnutí o tom, zda se
na pozemcích parc. č. X v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) P. L. nachází vodní tok ve smyslu
§ 43 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“).

[2] Rozhodnutím ze dne 21. 10. 2015, č. j. 19737/ZP/2015-25 krajský úřad rozhodl mimo
jiné tak, že povrchové vody na pozemcích parc. č. X v k. ú. P. L. v úseku od pramenního vývěru
na pozemku parc. č. X v k. ú. P. L. po zemní val na pozemku parc. č. X v k. ú. P. L. (levá strana
údolí) nejsou vodním tokem. Proti rozhodnutí krajského úřadu podala osoba zúčastněná na řízení
odvolání.

[3] Žalovaný rozhodl o odvolání osoby zúčastněné na řízení rozhodnutím ze dne 16. 9. 2016,
č. j. 47806/2016-MZE-15110, kterým změnil rozhodnutí krajského úřadu v části výroku
označeném A tak, že povrchové vody na pozemcích parc. č. X v k. ú. P. L. v úseku
7 As 92/2018

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/