Vyhledávaní

Aprk 13/2017 - 103 dokument judikatura


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové
a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Radana Malíka v právní věci navrhovatele: a) Střední
škola Sion High School, Hradec Králové, se sídlem Na Kotli 1201, Hradec Králové, b) Sbor
Jednoty bratrské v Hradci Králové – Sion, se sídlem Na Kotli 1201, Hradec Králové, oba zast.
Mgr. Marianem Pavlovem, advokátem se sídlem Malé náměstí 125, Hradec Králové,
proti žalovanému: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/7,
Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 1. 2015, č. j. MSMT – 44326/2014-3,
vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 63/2015, o návrhu žalobců na určení lhůty
k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů,

t a k t o :

I. Městský soud v Praze j e p o v i n e n ve věci vedené u něj pod sp. zn. 9 A 63/2015
rozhodnout nejpozději ve lhůtě do 15. 9. 2017.

II. Žalobcům s e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení ve výši 2 700 Kč; tato částka
bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto
usnesení k rukám Mgr. Mariana Pavlova, advokáta se sídlem Malé náměstí 125, Hradec
Králové.


O d ů v o d n ě n í :

[1] Z předloženého spisu Městského soudu v Praze (dále „městský soud“) Nejvyšší správní
soud zjistil, že žalobci (dále „navrhovatelé“) podali žalobu proti rozhodnutí žalovaného dne
19. 3. 2015.

[2] Dne 7. 7. 2017 byl Nejvyššímu správnímu soudu postoupen městským soudem návrh
navrhovatelů ze dne 30. 6. 2017 na určení lhůty k provedení procesního úkonu (nařízení jednání).
Navrhovatelé uvádí, že od zahájení řízení uplynuly více než 2 roky, přičemž neexistuje žádný
důvod pro průtahy v řízení.

[3] Dne 24. 11. 2016 zaslali zdvořilý dotaz předsedovi senátu, kdy lze přibližně očekávat
nařízení jednání ve věci, současně uvedli, že trvají na řádném projednání žaloby tak, jak byla
podána. Svoji žádost odůvodnili tím, že rozhodnutí ve věci je pro další chod a fungování
navrhovatelů nanejvýš důležité a určující v přetrvávajícím sporu s jim nadřízeným ústředním
orgánem státní správy. Na tento dotaz soud nikterak nereagoval, nenařídil jednání a je nadále
nečinný. Nečinnost soudu významně ovlivňuje ústavně garantovaná práva navrhovatelů.

Aprk 13/2017

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/