Vyhledávaní

2 As 275/2018 - 17 dokument judikatura


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: Z. U., zastoupená
Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému:
Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 16. 3. 2015, č. j. KUZL-24813/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně
proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 7. 2018, č. j. 22 A 33/2015 – 27,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši
5000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní
moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Včas podanou blanketní kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhala
zrušení výše nadepsaného rozsudku Krajského soudu v Ostravě.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 8. 2018, č. j. 2 As 275/2018 - 15, vyzval
stěžovatelku, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního
(dále jen „s. ř. s.“), ve lhůtě jednoho měsíce doplnila kasační stížnost o důvody, pro které napadá
rozsudek krajského soudu, a poučil ji, že pokud výzvě nevyhoví, bude její kasační stížnost
odmítnuta.

[3] Usnesení bylo zástupci stěžovatelky Mgr. Jaroslavu Topolovi doručeno dne 29. 8. 2018.
Podle § 40 odst. 2 ve spojení s § 40 odst. 3 s. ř. s. uplynula stanovená měsíční lhůta k doplnění
kasační stížnosti dnem 1. 10. 2018 (pondělí). Stěžovatelka však ve lhůtě na výzvu k doplnění
kasační stížnosti nezareagovala. Kasační stížnost nesplňuje náležitosti předepsané v § 106 odst. 1
s. ř. s. ve spojení s § 103 odst. 1 s. ř. s.

[4] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. „kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat
označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj
o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně“. Podle odst. 3 téhož ustanovení
„nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě
jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může
2 As 275/2018

stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud
na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.“

[5] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. „předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění
vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno
a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne,
nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.“

[6] Stěžovatelka neodstranila vadu kasační stížnosti (absenci kasačních námitek) ve lhůtě
k tomu stanovené, a v řízení o kasační stížnosti tudíž nelze pokračovat. Soudní řád správní
s takovouto situací nespojuje jiný procesní důsledek než právě odmítnutí podání (kasační
stížnosti). Stěžovatelka byla o tomto následku poučena již ve výše zmíněném usnesení
ze dne 27. 8. 2018, č. j. 2 As 275/2018 - 15. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost
podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud
za přiměřeného užití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona).
Kasační stížnost byla odmítnuta, pročež žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
o kasační stížnosti.

[8] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka již zaplatila soudní poplatek za řízení o kasační
stížnosti (5000 Kč), rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení tohoto soudního
poplatku. Poplatek bude stěžovatelce vrácen k rukám jejího zástupce, Mgr. Jaroslava Topola,
do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. října 2018

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/