Vyhledávaní

Konf 2/2017 - 12 dokument judikaturaU S N E S E N Í

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých
kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Michala Mazance,
JUDr. Romana Fialy, Mgr. Ing. Radovana Havelce, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Marie Žiškové,
rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9,
na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Děčíně, a dalších
účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 11 C 228/2015, o zaplacení
6 410 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Allrisk EFFECTIVE, SE, IČ 24305260, se sídlem
Komárovská 263/20a, Brno, zastoupené Mgr. Bohuslavem Novákem, advokátem se sídlem
Ponávka 185/2, Brno, a žalované S. D.,

t a k t o :

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Děčíně
pod sp. zn. 11 C 228/2015, o zaplacení 6 410 Kč s příslušenstvím, j e s o u d .

II. Usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 20. 1. 2016, čj. 11 C 228/2015 - 33,
s e z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem doručeným 24. 1. 2017 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona
č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon o některých
kompetenčních sporech“), se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl
spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona o některých kompetenčních sporech. Spor
vznikl mezi ním a Okresním soudem v Děčíně ve věci vedené u tohoto soudu
pod sp. zn. 11 C 228/2015 o zaplacení 6 410 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně uzavřela se žalovanou dne 14. 3. 2014 smlouvu, na jejímž základě se zavázala
zajistit žalované poskytování veřejně dostupných telekomunikačních (elektronických) služeb v síti
společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., (dále jen „smlouva“). Vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran se měly řídit smlouvou a Obchodními podmínkami žalobkyně.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/