Vyhledávaní

9 As 159/2017 - 15 dokument judikátU S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Radana Malíka a Mgr. Michaely Bejčkové, v právní věci navrhovatele: Ing. A.
N., proti neoznačenému odpůrci, ve věci návrhu na vyhovění žádosti navrhovatele ze dne
19. 3. 2003 o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů spojených s opravou staveb pro bydlení
poškozených povodněmi v roce 2002, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení
Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 5. 2017, č. j. Na 11/2017 − 9,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Navrhovatel n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Podanou kasační stížností se navrhovatel (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví
uvedeného usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byl odmítnut jeho
návrh ve věci vyhovění jeho žádosti ze dne 19. 3. 2003 o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů
spojených s opravou staveb pro bydlení poškozených povodněmi v roce 2002.

[2] Současně s kasační stížností požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů
pro řízení o kasační stížnosti, a to vzhledem k jeho sociálním poměrům a chybějícímu právnímu
vzdělání. O této žádosti Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením ze dne 22. 6. 2017,
č. j. 9 As 159/2017 – 11 tak, že ji zamítl.

[3] V odůvodnění usnesení soud dospěl k závěru, že kasační stížnost nemůže být zjevně
úspěšná. Jelikož stěžovatel nesplnil předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu
§ 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „s. ř. s.“), jakožto jednu z podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů, zdejší soud
zamítl jeho žádost na ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.
Dobrodiní zastupování ustanoveným zástupcem by v projednávané věci nemohlo nikterak
přispět k ochraně práv stěžovatele.

[4] Výše uvedeným usnesením Nejvyšší správní soud současně vyzval stěžovatele,
aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou jím
advokátovi nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které
je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (výrok II.). Výrokem III. ho soud
vyzval k zaplacení soudního poplatku za podanou kasační stížnost, a to ve lhůtě jednoho týdne
od doručení tohoto usnesení a výrokem IV. byl vyzván k doplnění kasační stížnosti o důvody,
9 As 159/2017

pro které napadá v záhlaví označené usnesení krajského soudu, a uvedl, co navrhuje (petit).
V souvislosti s těmito výroky byl stěžovatel poučen o právních následcích jejich nesplnění.

[5] Usnesení ze dne 22. 6. 2017, č. j. 9 As 159/2017 – 11, bylo doručeno stěžovateli dne
23. 6. 2017, a to přihlášením do datové schránky. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku a pro
předložení plné moci advokáta (či prokázání vysokoškolského právnického vzdělání) uplynula
dne 30. 6. 2017.

[6] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li
stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské
právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[7] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne
návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo
nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu
soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[8] Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně
ustanovení části třetí hlavy I.

[9] Jelikož stěžovatel v soudem stanovené lhůtě nedoložil plnou moc advokáta pro
zastupování v řízení o kasační stížnosti, jakož i soudu neprokázal, že má vysokoškolské právnické
vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, soud rozhodl tak,
že kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, neboť není
splněna podmínka řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, pročež v řízení
nelze pokračovat.

[10] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení
s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační
stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.


V Brně dne 11. července 2017

JUDr. Barbara Pořízková
předsedkyně senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/