Vyhledávaní

9 As 107/2019 - 24 dokument judikatura


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Pavla Molka a JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: Ing. D. U., zast. Mgr. Václavem
Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad
Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 7. 12. 2017, č. j. JMK 173991/2017, sp. zn. S-JMK 172119/2017/OD/Př, v řízení
o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 2. 2019,
č. j. 73 A 6/2018 - 31,
t a k t o :
I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč
prostřednictvím právního zástupce Mgr. Václava Voříška, advokáta se sídlem
Ledčická 649/15, Praha 8, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu
do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.
O d ů v o d n ě n í :
[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal kasační stížnost ze dne 25. 3. 2019 proti výše
uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále „krajský soud“).
[2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu
napadá rozhodnutí soudu a co navrhuje. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost
všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho
měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.
[3] Kasační stížnost stěžovatele uvedené náležitosti nesplňovala, neboť v ní nebylo uvedeno,
z jakých důvodů ji podává. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 26. 3. 2019,
č. j. 9 As 107/2019 – 15, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení
doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Byl rovněž
poučen, že nebude-li kasační stížnost v uvedené lhůtě doplněna, soud ji podle § 37
odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.
[4] Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 26. 3. 2019, v souladu s pravidly pro počítání lhůt
v § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti uplynula v pátek 26. 4. 2019.
Stěžovatel na výzvu nereagoval.
9 As 107/2019

[5] Stěžovatel tedy výzvě soudu nevyhověl a ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatek
základních náležitostí kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že pro tento nedostatek nebylo možné
v řízení o kasační stížnosti pokračovat, soud ji v souladu s § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.
odmítl bez věcného projednání.
[6] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.,
dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost
odmítnuta.
[7] Podle § 10 odst. 3, věty poslední, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí
z účtu soudu zaplacený poplatek. Soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku
ve výši 5 000 Kč stěžovateli prostřednictvím právního zástupce Mgr. Václava Voříška, advokáta
se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8. Lhůta k vrácení soudního poplatku vyplývá z § 10a
odst. 1 téhož zákona, dle kterého je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek
na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2019

JUDr. Radan Malík
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/