Vyhledávaní

7 Azs 217/2017 - 20 dokument judikát


ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: G. S., zastoupena
Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Komise
pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení
o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2017,
č. j. 31 A 158/2016 - 47,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Rozhodnutím Ministerstva vnitra (dále též „správní orgán I. stupně“) ze dne 7. 4. 2016,
č. j. OAM-20671-17/TP-2015, byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení povolení k trvalému
pobytu podle § 87k odst. 1 písm. g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“).

[2] Žalovaná rozhodnutím ze dne 3. 11. 2016, č. j. MV-85970-5/SO - 2016, zamítla odvolání
proti prvostupňovému rozhodnutí a toto rozhodnutí potvrdila.

II.

[3] Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalované žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který ji
v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl. Krajský soud se ztotožnil se správními orgány, že nebyly
splněny podmínky pro udělení povolení k trvalému pobytu podle § 87k odst. 1 písm. g) zákona
o pobytu cizinců. Žalobkyně nesplnila podmínku nepřetržitého pobytu na území České republiky
po dobu dvou let. Krajský soud nepřisvědčil ani žalobní námitce, že správní orgány pochybily,
pokud na danou věc neaplikovaly § 18 písm. e) zákona o pobytu cizinců. Podle krajského soudu
7 Azs 217/2017

nelze toto ustanovení na situaci žalobkyně použít. Krajský soud neshledal důvodnou ani námitku
poukazující na nepřezkoumatelnost rozhodnutí žalované, jakož ani další žalobní námitky,
a žalobu proto jako nedůvodnou zamítl.

III.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/