Vyhledávaní

3 Afs 144/2019 - 17 dokument judikát


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci
žalobkyně: A. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31,
Brno, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2019,
čj. 54 Af 8/2019 - 20,

t a k t o :

I. Žalobkyni s e n e p ř i z n á v á osvobození od soudních poplatků za řízení o kasační
stížnosti.

II. Návrh žalobkyně na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti s e z a m í t á .

III. Soud v y z ý v á žalobkyni, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení
buďto předložila plnou moc jí udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační
stížnosti, n e b o aby ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání,
které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

IV. Soud v y z ý v á žalobkyni, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení
zaplatila soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích)
za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku
5 000 Kč.

V. Soud v y z ý v á žalobkyni, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení
zaplatila soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) za návrh
na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, který činí podle položky č. 20 sazebníku
soudních poplatků částku 1 000 Kč.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla kasační stížností ze dne 23. 4. 2019
v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“),
kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 11. 2018,
č. j. 53368/18/5100-31462-707633.

[2] Spolu s kasační stížnosti stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků,
podala návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů a požádala soud o přiznání odkladného
účinku kasační stížnosti. Zdejší soud proto stěžovatelku přípisem ze dne 15. 5. 2019,
č. j. 3 Afs 144/2019 – 7, vyzval k doložení jejích osobních, majetkových a výdělkových poměrů
a zaslal jí k tomu formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“. V přípise ze dne
3 Afs 144/2019

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/