Vyhledávaní

7 As 242/2017 - 13 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému:
Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti
usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 2017, č. j. 31 A 120/2017 - 39,


t a k t o :


I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.


O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně
ze dne 7. 6. 2017, č. j. 31 A 120/2017 - 39, kterým krajský soud odmítl jeho žalobu proti svému
vlastnímu usnesení ze dne 23. 2. 2017, č. j. 29 A 43/2017 - 38.

[2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů
vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy,
a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví (viz např. usnesení Nejvyššího
správního soudu ze dne 30. 3. 2017, č. j. 10 As 95/2017 - 10, ze dne 11. 4. 2017,
č. j. 4 As 72/2017 - 10, nebo ze dne 4. 5. 2017, č. j. 10 As 125/2017 - 11).

[3] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost bez dalšího odmítl podle § 46 odst. 1
písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] S ohledem na nepřípustnost podaného návrhu se Nejvyšší správní soud nezabýval
namítanou podjatostí soudců Krajského soudu v Brně ani nečinil žádné další procesní kroky
(srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2017, č. j. 8 As 1/2017 - 10, ze dne
26. 1. 2017, č. j. 8 As 7/2017 - 8, ze dne 31. 3. 2017, č. j. 1 As 126/2017 - 9 atp.). Nutno dodat,
že důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení
o projednávané věci, resp. v jeho rozhodování, což je stěžovateli známo i z dřívějších rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu (viz např. usnesení ze dne 17. 7. 2014, č. j. Nao 232/2014 - 18, nebo
ze dne 21. 10. 2014, č. j. 8 As 136/2014 - 67).

[5] Protože kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků nemá právo na náhradu
nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).
7 As 242/2017


P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2017

JUDr. Tomáš Foltas
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/