Vyhledávaní

7 As 224/2017 - 13 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému:
Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské nám. 6, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce
proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2017, č. j. 30 A 107/2017 - 22,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně
ze dne 25. 5. 2017, č. j. 30 A 107/2017 - 22, kterým krajský soud odmítl jeho žalobu proti
usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2017, č. j. 1 As 67/2017 - 9.

[2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů
vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy,
a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví (viz např. usnesení Nejvyššího
správního soudu ze dne 30. 3. 2017, č. j. 10 As 95/2017 - 10, ze dne 11. 4. 2017,
č. j. 4 As 72/2017 - 10, nebo ze dne 4. 5. 2017, č. j. 10 As 125/2017 - 11).

[3] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost bez dalšího odmítl podle § 46 odst. 1
písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] Protože kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků nemá právo na náhradu
nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2017

JUDr. Tomáš Foltas
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/