Vyhledávaní

4 As 349/2018 - 8 dokument judikatura


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally
a soudců Mgr. Petry Weissové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: A. H., proti
žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, proti
usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne ze dne 13. 8. 2018, č. j. 25 A 85/2018 - 9, o kasační
stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 10. 2018, č. j. 25 A
114/2018 - 10,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce podal žalobu proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 8. 2018,
č. j. 25 A 85/2018 - 9. Krajský soud žalobu odmítl pro absenci podmínky řízení ve smyslu § 46
odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť napadené
usnesení krajského soudu nepředstavuje rozhodnutí správního orgánu podle § 4 odst. 1 s. ř. s.
Krajský soud tak neshledal svoji pravomoc rozhodovat o žalobě proti takovému rozhodnutí.
[2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil proti napadenému usnesení kasační stížností.
Domáhal se jeho zrušení a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

[3] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudu
vydané v soudním řízení (zde usnesení krajského soudu, které stěžovatel napadl „žalobou“
ve správním soudnictví) není rozhodnutím správního orgánu v oblasti veřejné správy,
a proto nemůže být přezkoumáváno ve správním soudnictví.

[4] Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl
podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití
§ 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků
nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2018

JUDr. Jiří Palla
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/