Vyhledávaní

10 As 274/2016 - 38 dokument judikátČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Petra
Mikeše a Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: Mgr. et Bc. L. J. N., Dis.,
zast. JUDr. Zdeňkem Klapkou, advokátem se sídlem nám. T. G. Masaryka 113/8, Prostějov,
proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, Praha 1,
zast. JUDr. Janem Sykou, advokátem se sídlem Školská 1736/12, Praha 1, proti rozhodnutí
odvolacího senátu žalované ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. K 89/2011, v řízení o kasační stížnosti
žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2016, č. j. 5 A 211/2012 – 51,

t a k t o :

I . Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.


O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví
uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla jako
nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí
odvolacího senátu žalované specifikovanému v záhlaví. Tím byla zamítnuta odvolání stěžovatelky
a kárného žalobce a potvrzeno rozhodnutí kárného senátu žalovaného ze dne 29. 6. 2012,
sp. zn. K 89/2011. Prvostupňovým rozhodnutím jí bylo uloženo kárné opatření podle § 32
odst. 3 písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění do 31. 8. 2011 (dále jen „zákon
o advokacii“) a to dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu jednoho roku. Kárného provinění
se dopustila tím, že v souvislosti s kupní smlouvou ze dne 5. 11. 2011 uzavřela smlouvu
o úschově, která neměla písemnou formu, na základě níž převzala od kupující na svůj účet
10 As 274/2016

do úschovy částku 450 743 Kč, kterou vyplatila prodávající ve třech splátkách, aniž by byly
splněny dohodnuté podmínky výplaty úschovy. V tomto jejím jednání bylo shledáno porušení
povinností stanovených v § 16 odst. 1, 2 a § 17 zákona o advokacii ve spojení s čl. 4 odst. 1, 2,
čl. 9 odst. 2 a čl. 9a Pravidel profesionální etiky ve spojení s čl. 1 odst. 1 usnesení představenstva
České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů
nebo jiného majetku advokátem. Rovněž jí byla uložena povinnost zaplatit žalované náhradu
nákladů kárného řízení ve výši 3.000,-Kč.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/