Vyhledávaní

9 Ads 199/2017 - 34 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: Odborová
organizace Sluníčko, z.s., se sídlem Petrušov 152, Staré Město, adresa pro doručování Tovární
14, Moravská Třebová, proti žalovanému: Úřad práce České republiky - Krajská pobočka
v Pardubicích, kontaktní pracoviště Svitavy, se sídlem Bezručova 2055/13, Svitavy, proti sdělení
Úřadu práce České republiky - Krajské pobočky v Pardubicích ze dne 4. 4. 2017, č. j. UPCR-SY-
2017/7693-U00630324, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu
v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 14. 6. 2017, č. j. 52 Ad 7/2017 - 21,
t a k t o :
I. Kasační stížnost s e o d m í t á .
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
[1] Podanou kasační stížností napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) shora označené
usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích, jímž byla odmítnuta její
žaloba.
[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 7. 2017, č. j. 9 Ads 199/2017 - 20, zamítl
žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce.
Současně ji vyzval, aby v pěti dnech od doručení daného usnesení zaplatila soudní poplatek
a předložila plnou moc udělenou advokátovi nebo prokázala, že její zaměstnanec nebo člen, který
za ni jedná, má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno
pro výkon advokacie.
[3] Usnesení ze dne 20. 7. 2017, č. j. 9 Ads 199/2017 - 20, bylo stěžovatelce doručeno dne
24. 7. 2017. Dne 25. 7. 2017 stěžovatelka požádala o prodloužení určené pětidenní lhůty, ale
Nejvyšší správní soud tuto žádost o prodloužení lhůty zamítl usnesením ze dne 26. 7. 2017,
č. j. 9 Ads 199/2017 - 29, které jí bylo doručeno dne 7. 8. 2017.
[4] Posledním dnem určené lhůty k předložení plné moci pro advokáta nebo prokázání,
že člen či zaměstnanec stěžovatelky má požadované právnické vzdělání, bylo pondělí 31. 7. 2017.
Stěžovatelka však této výzvě nevyhověla, ačkoli byla poučena o následcích.
9 Ads 199/2017

[5] Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení advokátem,
a to na základě § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Povinné zastoupení advokátem se nevyžaduje, má-li
stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské
právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
[6] Stěžovatelka byla vyzvána k odstranění nedostatku podmínky řízení v podobě povinného
zastoupení. V určené lhůtě však výzvě nevyhověla, Nejvyšší správní soud proto její kasační
stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.
[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto dle § 60 odst. 3 s. ř. s.
ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení,
byla-li kasační stížnost odmítnuta.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2017

JUDr. Radan Malík
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/