Vyhledávaní

7 Ads 137/2017 - 34 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: V. M., zastoupena
Mgr. Karlem Prchalem, advokátem se sídlem Dřevařská 866/25, Brno, proti žalované:
Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační
stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 3. 2017,
č. j. 22 Ad 44/2015 - 30,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Karla Prchala s e u r č u j e částkou 2 600 Kč. Tato částka
bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto
usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 17. 3. 2017, č. j. 22 Ad 44/2015 - 30, byla
zamítnuta žaloba žalobkyně směřující proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 10. 2015, č. j. X.

[2] Rozsudek krajského soudu napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) blanketní kasační
stížností, ve které požádala o ustanovení advokáta.

[3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 31. 5. 2017, č. j. 7 Ads 137/2017 - 17, ustanovil
stěžovatelce zástupce JUDr. Karla Prchala, advokáta a současně ji vyzval k doplnění kasační
stížnosti, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení. Před uplynutím stanovené
lhůty byla soudu doručena žádost o prodloužení lhůty.

[4] Dne 12. 7. 2017 doručila stěžovatelka prostřednictvím ustanoveného zástupce zdejšímu
soudu podání, ve kterém uvedla, že po poradě s ustanoveným zástupcem pochopila, že kasační
stížnost nemá šanci na úspěch, a proto ji bere v plném rozsahu zpět.

[5] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud
o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví,
vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení
o kasační stížnosti.
7 Ads 137/2017

[6] Vzhledem k tomu, že projev vůle stěžovatelky vyjádřený v tomto podání nevzbuzuje
žádné pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka bere svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní
soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) věta před středníkem za použití § 120 s. ř. s.
zastavil.

[7] S ohledem na výše uvedené nebylo nutno rozhodovat ani o prodloužení lhůty k doplnění
kasační stížnosti.

[8] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s.
ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení,
bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[9] Stěžovatelce byl v řízení ustanoven advokát, přičemž jeho hotové výdaje a odměnu
za zastupování hradí stát (§ 35 odst. 8 ve spojení s § 120 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud přiznal
ustanovenému zástupci odměnu za dva úkony právní služby každý v hodnotě 1000 Kč [první
porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a zpětvzetí kasační stížnosti – § 11
odst. 1 písm. b) a d) a § 9 odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách
advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), dále jen „advokátní tarif“]. K odměně
náleží náhrada hotových výdajů za každý úkon ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu).
Celkem tedy odměna ustanoveného advokáta činí 2 600 Kč. Tato částka mu bude vyplacena
do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2017

JUDr. Tomáš Foltas
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/