Vyhledávaní

5 Ads 118/2018 - 55 dokument judikát


O P R A V N É U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Matyášovou v právní věci
žalobkyně: MUDr. M. D., zastoupena Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou, se
sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se
sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2018, č. j. 1 Ad 11/2016 - 85,
t a k t o :
I. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. července 2019,
č. j. 5 Ads 118/2018 - 46, zní ve výroku III. správně následovně:
„III. Ustanovené právní zástupkyni Mgr. Dagmar Rezkové Dřímalové
s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1573 Kč, která jí bude vyplacena
z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“
O d ů v o d n ě n í :

[1] Ve věci výše uvedené Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem č. j. 5 Ads 118/2018 - 46
ve výroku III. o přiznání odměny za zastupování ustanovené právní zástupkyni stěžovatelky
ve výši 1300 Kč. Tato částka však byla stanovena bez přihlédnutí k DPH, ačkoli je advokátka
plátcem této daně.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/