Vyhledávaní

2 As 16/2019 - 60 dokument judikát


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: J. V., proti žalovanému: Krajský
úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, za účasti osoby zúčastněné
na řízení: Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Čerčanská 12, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 7. 3. 2018, č. j. MSK 40113/2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení
Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 1. 2019, č. j. 39 A 1/2018 – 60,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Kasační stížností ze dne 15. 1. 2019 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení
usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 1. 2019, č. j. 39 A 1/2018 – 60; v tomto podání
zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků.

[2] Nejvyšší správní soud výrokem I. usnesení ze dne 11. 4. 2019, č. j. 2 As 16/2019 – 28,
zamítl stěžovatelův návrh na osvobození od soudních poplatků, výrokem II. téhož usnesení
jej pak vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, který podle položky č. 19
Sazebníku poplatků (příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) činí 5000 Kč.

[3] Stěžovatel následně podáním ze dne 3. 5. 2019 sdělil Nejvyššímu správnímu soudu,
že s ohledem na svůj špatný zdravotní stav nebyl schopen na jeho výzvu reagovat,
neboť nemohl přebírat poštu. Nejvyšší správní soud mu proto přípisem ze dne 27. 5. 2019,
č. j. 2 As 16/2019 – 40, sdělil, že lhůtu pro zaplacení soudního poplatku mu prodlužuje o 14 dní
od doručení dané písemnosti; přípis byl stěžovateli doručen dne 29. 5. 2019 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.
za použití § 64 s. ř. s.), konec lhůty pro zaplacení proto připadal na 12. 6. 2019.

[4] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 6. 2019 (tedy ve lhůtě
pro dodatečné zaplacení soudního poplatku) požádal stěžovatel o prodloužení lhůt ve všech
řízeních vedených u zdejšího soudu, neboť jeho matka byla hospitalizována v nemocnici,
přičemž tato komplikovaná rodinná situace mu ztěžuje komunikaci se soudy.
2 As 16/2019

[5] Nejvyšší správní soud o této žádosti stěžovatele rozhodl usnesením ze dne 13. 6. 2019,
č. j. 2 As 16/2019 – 56, tak, že lhůtu pro zaplacení soudního poplatku prodloužil do 24. 6. 2019.
Opětovně přitom stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost
ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti v souladu s § 9 odst. 1 zákona
o soudních poplatcích zastaveno.

[6] Poplatek za kasační stížnost nebyl zaplacen. Nejvyššímu správnímu soudu tudíž nezbylo,
než řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních
poplatcích zastavit.

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud
podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona. Řízení bylo zastaveno,
a proto žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Osobě zúčastněné na řízení
nebyla v řízení o kasační stížnosti uložena soudem jakákoli povinnost a Nejvyšší správní soud
neshledal důvody zvláštního zřetele hodné ve smyslu § 60 odst. 5 s. ř. s. k tomu, aby jí přiznal
právo na náhradu nákladů řízení (které ostatně ani netvrdila).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2019

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu


Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/