Vyhledávaní

10 Azs 268/2018 - 23 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely
Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: V. I., zast. Mgr. Vratislavem
Tauberem, advokátem se sídlem náměstí 28. října 1898/9, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo
vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 6. 2017, čj.
OAM-648/ZA-ZA11-K10-2016, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku
Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2018, čj. 34 Az 5/2017-41,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

NSS obdržel dne 12. 11. 2018 blanketní kasační stížnost, kterou se žalovaný (stěžovatel) domáhal
zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s.
zaslal stěžovateli výzvu ze dne 15. 11. 2018, aby doplnil důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho
měsíce od doručení výzvy, a poučil jej o následcích spojených s neodstraněním tohoto
nedostatku.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 16. 11. 2018 (doručenka na č. l. 13 spisu NSS).
Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula dne 17. 12. 2018. Stěžovatel však ve stanovené
lhůtě kasační stížnost nedoplnil.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani po výzvě soudu neodstranil vytýkané vady kasační stížnosti
a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, NSS kasační stížnost odmítl podle § 37
odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

NSS nepřehlédl, že stěžovatel vzal dne 18. 12. svou kasační stížnost zpět. Tento úkon však učinil
až poté, co mu uplynula lhůta k odstranění vad kasační stížnosti.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2018
Zdeněk Kühn
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/