Vyhledávaní

9 As 5/2018 - 64 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: JUDr. M. Š.
proti žalované: Generální inspekce bezpečnostních sborů, se sídlem Skokanská 2311/3, Praha
6, proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 2. 2016, č. j. GI-IF-30-10/2015, v řízení o kasační stížnosti
žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2017, č. j. 8 A 69/2016 - 142, o
návrhu na přiznání odkladného účinku,

t a k t o :

Kasační stížnosti s e odkladný účinek n e p ř i z n á v á.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Podanou kasační stížností se žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví
uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo podle § 78
odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„s. ř. s.“), zrušeno shora označené rozhodnutí stěžovatelky a věc jí byla vrácena k dalšímu řízení.
Výrokem II. jí byla uložena povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 8 903,75 Kč,
a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku.

[2] Stěžovatelka současně s kasační stížností podala návrh na přiznání odkladného účinku.
V návrhu uvádí, že pokud by odkladný účinek kasační stížnosti přiznán nebyl, byla by povinna
poskytnout informace – identifikační údaje o dotčené osobě, což je v rozporu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném pro projednávanou věc
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), za zjevné ignorace práva dotčené osoby
na informační sebeurčení.

[3] Je vázána právním názorem městského soudu, který zrušil původní rozhodnutí
o částečném odmítnutí informace a který jí de facto nedává žádnou možnost stěžejní
informace – identifikační údaje osoby příslušníka sboru bezpečnostního sboru věnujícího
se operativně pátrací činnosti, odmítnout. Z důvodu ochrany ignorovaných práv účastníka řízení
by jí nezbývalo nic jiného, než rozhodnout stejným způsobem tj. informace neposkytnout a tím
nerespektovat zásadu vázanosti právním názorem soudu, což je nežádoucí postup v právním
státě.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/