Vyhledávaní

3 Afs 26/2018 - 72 dokument judikatura


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců
JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně JUDr. K. T., proti
žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení
o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2017, čj.
29 Af 37/2012 - 175,

t a k t o :

Návrh žalobkyně na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve výše nadepsané věci dne 5. 2. 2018 kasační stížnost
žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“), společně s návrhem na přiznání odkladného účinku kasační
stížnosti.

[2] Stěžovatelka svůj návrh odůvodnila tím, že daňová povinnost stanovená rozhodnutími
žalovaného dosahuje 6 176 127 Kč. Z jejího aktuálního daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za rok 2017 vyplývá, že se oproti již doloženým daňovým přiznáním za předchozí
zdaňovací období hodnota jejího majetku snížila na pouhých 50 000 Kč a výše jejích pohledávek
na 2 999 934,90 Kč, přičemž všechny její evidované pohledávky jsou předmětem dosud
neskončených soudních řízení, a nelze je proto zatím realizovat. Za účetní období 2017 vykazuje
ztrátu ve výši 25 319 Kč. K tomu stěžovatelka doložila odpisy pohledávek za rok 2017, seznam
pohledávek k 31. 12. 2017 a k zániku právní osobnosti dlužníka G&C Pacific Niue Ltd. ke dni
24. 9. 2013 pak apostilovaný výpis z registru společností Anglie a Walesu, opatřený úředním
překladem a elektronickou konverzí. Dále doložila evidenci práv zapsaných k její osobě v katastru
nemovitostí ze dne 8. 1. 2017, z nichž je zřejmé, že nevlastní žádné nemovitosti. Dále uvedla, že
z listu vlastnictví č. 217 pro k. ú. Lipůvka je zřejmé, že zde uvedené nemovitosti jsou doposud
zapsány jako vlastnictví shora uvedeného neexistujícího subjektu, britské společnosti G&C
Pacific Niue Ltd., pročež realizace zástavního práva nepřipadá v úvahu ani v teoretické rovině.
Dále z centrální evidence cenných papírů ze dne 10. 1. 2018 doložila, že nevlastní žádné cenné
papíry.

[3] Stěžovatelka poukázala také na to, že z centrální evidence exekucí vyplývá, že jsou proti ní
vedena tři exekuční řízení. Generální inhibitoria založená v těchto exekučních řízeních
stěžovatelce pod hrozbou trestněprávní sankcí zapovídají dispozice i s tím skrovným majetkem,
který vlastní. Z oznámení o výši vypláceného důchodu ze dne 19. 12. 2017 vyplývá, že z něj
v důsledku shora uvedených exekucí pobírá toliko nezabavitelnou částku ve výši 8.588 Kč,
což stěžovatelce jen stěží postačí k obživě. Její příjmy z advokacie jsou doposud mizivé,
což jí podle jejího názoru rozhodně nelze klást za vinu. Stěžovatelka dále uvedla, že to byla
3 Afs 26/2018

veřejná moc, potažmo Česká advokátní komora, kdo jí dlouhodobým odpíráním zápisu
do seznamu advokátů zamezil v advokátní činnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/