Vyhledávaní

Aprk 31/2017 - 55 dokument judikatura

U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové
a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: T. R., zast. Mgr.
Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Černého 517/13, Praha, proti žalovanému: Krajský
úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, o návrhu
žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb. ve věci
vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 54A 10/2017,

t a k t o :

I. Návrh s e z a m í t á .

II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce se návrhem ze dne 14. 12. 2017 v uvedené věci domáhá určení lhůty k provedení
procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a to k vydání
rozhodnutí o zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 9. 2017,
č. j. 54A 10/2017 - 25 a k rozhodnutí o návrhu žalobce na osvobození od soudního poplatku
podaném dne 11. 9. 2017.

[2] Žalobce fakticky nesouhlasí s postupem krajského soudu, který usnesením ze dne
8. 9. 2017, č. j. 54A 10/2017 – 25, zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku a následně
toto usnesení nezrušil, byť žalobce týž den, kdy toto usnesení nabylo právní moci (11. 9. 2017),
doručil soudu žádost o osvobození od soudního poplatku. Žalobce obsáhle popisuje praxi
Krajského soudu v Českých Budějovicích, uplatňuje výhrady k rozhodovací činnosti jmenovitého
senátu, resp. samosoudkyně krajského soudu. Poukazuje na to, že krajský soud zcela nepřípustně
neakceptoval jeho žádost o osvobození od soudního poplatku ze dne 11. 9. 2017,
resp. odpověděl na ni pouhým přípisem s tím, že žádost považuje za zcela účelovou a postup
žalobce (ve spojení s postupem jeho advokáta) vyhodnotil jako zneužití práva.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/