Vyhledávaní

4 Ads 146/2015 - 87 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců
JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: A. I., zast. Mgr. Evou
Kantoříkovou, advokátkou, se sídlem Jaselská 197/14, Brno, proti žalované: Česká správa
sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 5. 9.
2014, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne
13. 5. 2015, č. j. 41 Ad 37/2014 – 16,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Krajský soud v Brně shora označeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně
domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalované ze dne 5. 9. 2014, č. j. X (dále jen
napadené rozhodnutí), jímž byly zamítnuty námitky žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí České
správy sociálního zabezpečení ze dne 23. 6. 2014, č. j. X. Napadeným rozhodnutím žalovaná
přiznala žalobkyni od 26. 1. 2013 starobní důchod ve výši 3.248 Kč měsíčně.

[2] Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále též „stěžovatelka”)
kasační stížnost.

[3] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2015, č. j. 4 Ads 146/2015 - 24,
kterým byla kasační stížnost zamítnuta, byl zrušen nálezem Ústavního soudu
sp. zn. III. ÚS 3493/15 ze dne 29. 11. 2016.

[4] Dříve než mohl zdejší soud o kasační stížnosti znovu rozhodnout, stěžovatelka ji vzala
zpět podáním ze dne 4. 7. 2017.

[5] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), může
vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47
písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[6] Protože projev vůle stěžovatelky, jímž jednoznačně došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti,
nevzbuzuje pochybnosti, že jím stěžovatelka zamýšlí ukončit řízení o kasační stížnosti
jeho zastavením, a byl učiněn prostřednictvím datové schránky zástupkyně stěžovatelky, Nejvyšší
správní soud usnesením v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.
4 Ads 146/2015

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo dle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120
téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

[8] Současně soud vyrozumívá účastníky, že vzhledem k zastavení řízení o kasační stížnosti
se již nebude konat jednání soudu původně nařízené na 13. 7. 2017 na 10:00 hod.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. července 2017

Mgr. Aleš Roztočil
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/