Vyhledávaní

Konf 8/2017 - 24 dokument judikátU S N E S E N Í

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých
kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Michala Mazance,
JUDr. Romana Fialy, Mgr. Ing. Radovana Havelce, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Marie Žiškové,
rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9,
na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 9, a dalších
účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 105 EC 380/2011,
o zaplacení 5 040 Kč s příslušenstvím: žalobkyně O2 Czech Republic a. s., IČ 60193336,
se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, a žalovaného J. H.,

t a k t o :

I. P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9
pod sp. zn. 105 EC 380/2011, o zaplacení 5 040 Kč s příslušenstvím, j e s o u d .

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 21. 11. 2012, čj. 105 EC 380/2011 - 38,
s e z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem doručeným 25. 1. 2017 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona
č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon o některých
kompetenčních sporech“), se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl
spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona o některých kompetenčních sporech.
Spor vznikl mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 9 ve věci vedené u tohoto soudu
pod sp. zn. 105 EC 380/2011 o zaplacení 5 040 Kč s příslušenstvím.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně poskytovala žalovanému telekomunikační služby v síti Telefónica O2
na základě žádosti žalovaného ze 17. 8. 2007 (dále jen „žádost“). Vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran se řídily žádostí, Všeobecnými podmínkami poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí
žalobkyně účinných od 1. 3. 2007 (dále jen „Všeobecné podmínky“) a ceníkem žalobkyně.

Žalovaný byl v době poskytování služeb účastníkem mobilní telefonní stanice č. X.
Žalobkyně mu umožnila, aby si v souladu s čl. 15 Všeobecných podmínek od třetích subjektů
objednal prostřednictvím sítě žalobkyně služby třetích stran. Zákazníci si tyto služby dle čl. 15.3
Všeobecných podmínek objednávají odesláním SMS, příp. MMS, nebo spojením hovoru na číslo
uvedené v nabídce třetí strany. Podle čl. 15.1 Všeobecných podmínek se žalovaný zavázal uhradit
jejich cenu výhradně prostřednictvím žalobkyně. Ceny za služby třetích stran od jednotlivých
Konf 8/2017 - 25

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/