Vyhledávaní

3 As 208/2017 - 21 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců
Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně: MUDr. H. V., zast.
Mgr. Viktorem Hunalem, advokátem se sídlem Sokolovská 47/73, Praha 8, proti žalovanému:
Krajský úřad Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,
o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2016, č. j. KUJCK 34410/2016/OZZL/6,
o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne
7. 6. 2017, č. j. 51 A 12/2016 – 50,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. 7. 2017 kasační stížnost žalobkyně
(dále jen „stěžovatelka“) proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Českých
Budějovicích, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2016,
č. j. KUJCK 34410/2016/OZZL/6. Žalovaný tímto rozhodnutím zamítl jako nepřípustné
odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Městského úřadu Písek, vydanému ve věci povolení
k nakládání s vodami k odběru podzemních vod.

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka současně s podáním kasační stížnosti nezaplatila
soudní poplatek, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 14. 7. 2017, č. j. 3 As 208/2017 – 12,
vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení. Součástí usnesení bylo
též řádné poučení o následcích, které nastoupí, nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě
zaplacen.

[3] Usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 25. 7. 2017 (viz doručenka připojená
k usnesení). Lhůta jednoho týdne určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního
poplatku tak počala běžet dne 26. 7. 2017 a uplynula dne 1. 8. 2017 [srov. pravidla o počítání lhůt
obsažená v § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)].
Stěžovatelka nicméně na výzvu soudu nereagovala a soudní poplatek ani do dnešního dne
nezaplatila.

[4] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., „[s]oud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní
zákon.“

3 As 208/2017

[5] Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon
o soudních poplatcích“), „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání,
dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí;
po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

[6] Stěžovatelka byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích,
které nastoupí v případě, že tak neučiní. Navzdory této výzvě a náležitému poučení
však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační
stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[7] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle
něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný
(§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 9. srpna 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/