Vyhledávaní

1 Afs 314/2018 - 25 dokument judikát


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců
JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému:
Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 6. 4. 2018, č. j. 15670/18/5100-41452-711693, v řízení o kasační stížnosti
žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec, ze dne 22. 8. 2018,
č. j. 59 Af 25/2018 – 19,

t a k t o :

I. Žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků za řízení o kasační stížnosti
s e z a m í t á .

II. Žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti s e z a m í t á .

III. Soud v y z ý v á žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil
soudní poplatek za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních
poplatků částku 5.000 Kč.

IV. Soud v y z ý v á žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil
plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti,
nebo prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů
vyžadováno pro výkon advokacie.

V. Kasační stížnosti s e n e p ř i z n á v á odkladný účinek.

VI. Žalobci s e u k l á d á zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za podání návrhu
na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto
usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Dne 20. 7. 2017 Finanční úřad pro Liberecký kraj zastavil řízení o žádosti žalobce
o prodloužení lhůty pro předložení návrhu na pokračování dokazování spolu s návrhem
na provedení dalších důkazních prostředků podle § 90 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád. Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaný dne 6. 4. 2018 zamítl. Proti rozhodnutí
žalovaného brojil žalobce žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec.
1 Afs 314/2018

Krajský soud žalobu odmítl pro nepřípustnost, neboť rozhodnutí správce daně o zastavení řízení
podle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu a následné rozhodnutí žalovaného podle § 116 odst.
1 písm. c) daňového řádu jsou svou povahou procesní rozhodnutí, upravující vedení daňového
řízení, na která se vztahuje kompetenční výluka dle § 70 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 68 písm. e)
s. ř. s.
[2] Proti tomuto usnesení podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. V ní požádal
o osvobození od soudních poplatků, ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti a přiznání
odkladného účinku kasační stížnosti.
[3] Předpoklady pro osvobození od soudních poplatků stanovuje § 36 odst. 3 s. ř. s.,
podle kterého „[ú]častník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením
předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků. Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků
zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.
Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne“. Pro přiznání
osvobození od soudních poplatků tedy musí být naplněny následující podmínky: 1) účastník
požádal o osvobození, 2) doložil nedostatek příjmů a 3) jeho návrh není zjevně neúspěšný.
[4] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nebyla naplněna druhá z posléze uvedených
podmínek pro osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud stěžovateli zaslal
k posouzení splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků formulář: Potvrzení
o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, který měl stěžovatel vyplnit a ve lhůtě 10 dnů zaslat
zpět soudu. Přípis společně s formulářem byl stěžovateli doručen dne 8. 10. 2018.
Dne 15. 10. 2018 obdržel Nejvyšší správní soud emailové podání, ve kterém stěžovatel sdělil,
že z důvodu trvající poruchy PC a nefunkčního tisku předmětný řádně vyplněný tiskopis odesílá
v uzavřené obálce poštou. Do dnešního dne však Nejvyšší správní soud vyplněný tiskopis poštou
ani jiným způsobem neobdržel.
[5] Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem dospěl soud k závěru, že stěžovatel nesplnil
podmínky pro osvobození od soudního poplatku, jelikož soudu dostatečně nedoložil
své majetkové a osobní poměry, což byla jeho povinnost jako žadatele o osvobození od soudního
poplatku. Z výše uvedených důvodů proto soud výrokem I. tohoto usnesení žádost stěžovatele
o osvobození od soudních poplatků zamítl.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/