Vyhledávaní

Nad 131/2018 - 67 dokument judikatura


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců
JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: TOPEK - Oil.cz, a. s.,
se sídlem S. K. Neumanna 2826, Pardubice, zastoupen JUDr. Markem Nespalou, advokátem
se sídlem Vyšehradská 21, Praha 2, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem
Budějovická 1387/7, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 6. 2013, č. j.
16141-2/2013-900000-304.3, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka
v Pardubicích, pod sp. zn. 52 Af 16/2018, v řízení o nesouhlasu Krajského soudu v Hradci
Králové - pobočka v Pardubicích s postoupením této věci Městským soudem v Praze,

t a k t o :

I. V řízení s e p o k r a č u j e .

II. K projednání a rozhodnutí věci j e p ř í s l u š n ý Krajský soud v Hradci
Králové - pobočka v Pardubicích.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Žalobce se žalobou ze dne 23. 8. 2013 domáhal přezkoumání rozhodnutí Generálního
ředitelství cel, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu
pro Pardubický kraj ze dne 8. 2. 2013, č. j. PV/590000130000012.

[2] Žaloba byla podána u Městského soudu v Praze. Ten usnesením ze dne 9. 4. 2018,
č. j. 6 Af 40/2013 - 51, věc postoupil Krajskému soudu v Hradci Králové - pobočka
v Pardubicích. Soud měl za to, že dle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
(dále jen „s. ř. s.“), je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu,
který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni. Z podané žaloby je dle soudu zřejmé, že ve věci
v prvním stupni rozhodl Celní úřad pro Pardubický kraj, se sídlem Palackého 2659, 530 02
Pardubice. Městský soud dovodil odkazem na § 6 a § 8 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě
České republiky, ve spojení s § 10 a § 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, že správní orgán,
který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni, má sídlo mimo obvod působnosti Městského
soudu v Praze. Věc proto postoupil Krajskému soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích.

[3] Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích s postoupením nesouhlasil a věc
dle § 7 odst. 5 s. ř. s. předložil k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Dle jeho
názoru se v projednávané věci uplatní zásada perpetuatio fori (trvání příslušnosti soudu, u něhož
Nad 131/2018

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/