Vyhledávaní

7 As 292/2018 - 90 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců
JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: Egeria, z. s., se sídlem
Obchodní 1324, Otrokovice, zastoupen JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D., advokátkou
se sídlem Štěpánská 640/45, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí,
se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) Ředitelství
silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, II) Děti Země – Klub za udržitelnou
dopravu, se sídlem Cejl 866/50a, Brno, III) Město Fryšták, se sídlem nám. Míru 43, Fryšták,
v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2018,
č. j. 31 A 59/2017 – 367,

t a k t o :

Kasační stížnosti s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 30. 5. 2018, č. j. 31 A 59/2017 - 367,
zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 12. 2016, č. j. 56610/570/16,
1539/ENV/16. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 24. 5. 2016, č. j. KUZL 63861/2015, ve znění opravného
rozhodnutí ze dne 1. 6. 2016, č. j. KUZL 38628/2016, jímž byla povolena výjimka podle § 56
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně přírody a krajiny“), ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje křečka
polního v území dotčeném připravovanou výstavbou rychlostní komunikace D49, stavbou
„Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták v km 0,000 – 18,000“ (dále jen „záměr“
nebo „stavba 4901“).

[2] Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost. V jejím
doplnění ze dne 31. 10. 2018 navrhl, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný
účinek. Tento návrh odůvodnil tím, že by měla platit judikatura Nejvyššího správního soudu,
podle které žalobcům z řad dotčené veřejnosti musí být vyhovováno k jejich návrhům na přiznání
odkladného účinku správní žaloby tak, aby nemohlo docházet k situacím, kdy v době
rozhodování o správní žalobě již byl povolený záměr nevratně realizován (typicky provedení
stavby). Stěžovatel je spolkem, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny a k jeho cílům
patří též ochrana životního prostředí, tudíž má za to, že představuje tzv. dotčenou veřejnost
podle Aarhuské úmluvy a směrnice EIA. Napadené rozhodnutí se týká výjimky ze zákazu
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje křečka polního v dotčeném území. Předmětná výjimka
není standardní, jelikož o ní bylo rozhodováno až po vydání územního rozhodnutí. Stěžovatel má
přitom za to, že kdyby byla výjimka vydána před vydáním územního rozhodnutí, nebylo by nutné
7 As 292/2018

žádat o odkladný účinek kasační stížnosti, neboť pro stavebníka by ani nemělo smysl ji
konzumovat. Za dané situace však hrozí, že stavebník s ohledem na další vydaná rozhodnutí
bude na základě předmětné výjimky křečky polní odchytávat, držet a přemísťovat a že je začne
z dotčeného území vyhánět odstraňováním vegetace, resp. že v těchto činnostech bude
pokračovat. Dále hrozí, že stavebník získá stavební povolení, neboť v současné době je vedena
řada stavebních řízení na předmětný záměr. Stavebník tak může biotopy zničit dříve, než ve věci
rozhodne Nejvyšší správní soud. Stěžovatel má za to, že v případě nepřiznání odkladného účinku
a následného shledání nezákonnosti napadeného rozsudku hrozí újma a komplikace (a to jak
stěžovateli, tak stavebníkovi) nepoměrně větší než v případě, že bude odkladný účinek přiznán.
V takovém případě totiž hrozí stavebníkovi újma toliko taková, že s realizací záměru bude muset
po nějakou dobu (do rozhodnutí o věci) vyčkat. Poměřením újmy stavebníka s újmou stěžovatele, lze
dospět k závěru, že stěžovateli realizací výjimky hrozí újma nepoměrně větší. Pokud by totiž Nejvyšší
správní soud přisvědčil argumentaci stěžovatele a dospěl k závěru, že výjimka být povolena neměla,
případně že rozsudek je třeba zrušit, a takto nezákonně získaná výjimka by již byla zrealizována, došlo
by k ohrožení velkého množství křečků polních a zničení jejich biotopů, bez reálné naděje
na nápravu. Taková újma je nepoměrně závažnější, než újma spočívající v oddálení konzumace
předmětné výjimky.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/