Vyhledávaní

2 Azs 57/2019 - 42 dokument judikátU S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: T. T. D., zastoupený Mgr. Petrem
Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministr
zahraničních věcí, se sídlem Loretánské nám. 5, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 1. 3. 2018, č. j. 101259-3/2018-OPL, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti
rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 1. 2019, č. j. 51 A 17/2018 – 61,

t a k t o :

Kasační stížnosti s e n e p ř i z n á v á odkladný účinek.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalovaný výše označeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí
Velvyslanectví České republiky v Hanoji (dále jen „napadené rozhodnutí“ a „prvostupňový
správní orgán“), kterým byla zamítnuta žádost žalobce o upuštění od osobního podání
žádosti o zaměstnaneckou kartu a zastaveno řízení o této žádosti dle § 169d odst. 3 zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
(dále jen „zákon o pobytu cizinců“).

[2] Proti napadenému rozhodnutí žalovaného brojil žalobce podáním žaloby u Krajského
soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), který výše označeným rozsudkem
napadené i prvostupňové správní rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalším řízení
(dále jen „napadený rozsudek“).

[3] Proti napadenému rozsudku krajského soudu podal žalovaný (dále jen „stěžovatel“) dne
15. 2. 2019 kasační stížnost. Dne 11. 3. 2019 pak navrhl přiznat této kasační stížnosti odkladný
účinek.

[4] Návrh na přiznání odkladného účinku odůvodnil stěžovatel tím, že pakliže by ještě
před rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o podané kasační stížnosti měl prvostupňový
správní orgán upustit od osobního podání žádosti o pobytový titul, jak jej k tomu zavázal
svým právním názorem v napadeném rozsudku krajský soud, vedlo by to k velice závažným
následkům spočívajícím v nerovném zacházení s jednotlivými žadateli. Ve skutkově obdobných
věcech totiž bylo proti prvostupňovým rozhodnutím o zamítnutí žádosti o upuštění od osobní
přítomnosti žadatele při podání žádosti o pobytový titul dosud podáno přes 458 rozkladů;
na základě napadeného rozsudku by pak s těmito žadateli mělo probíhat správní řízení o povolení
k pobytu, a to bez rozdílu oproti těm žadatelům, kteří si řádně sjednali termín k osobnímu podání
2 Azs 57/2019

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/