Vyhledávaní

3 Azs 95/2017 - 34 dokument judikatura

U S N E S E N ÍNejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína
a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomášeho Rychlého ve věci žalobkyně: D. G., státní
příslušnost Arménská republika, zastoupené Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou, se
sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3,
poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 3. 2016,
č. j. OAM-831/ZA-ZA14-ZA14-2015, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského
soudu v Brně ze dne 20. 2. 2017, č. j. 33 Az 5/2016-42,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í

Ministerstvo vnitra České republiky rozhodnutím ze dne 7. 3. 2016, č. j. OAM-831/ZA-ZA14-
ZA14-2015 neudělilo žalobkyni mezinárodní ochranu podle ustanovení § 12, § 13, § 14,
§ 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) kasační stížností brojila proti rozsudku Krajského soudu
v Brně ze dne 20. 2. 2017, č. j. 33 Az 5/2016-42, kterým byla její žaloba proti žalovanému
rozhodnutí zamítnuta.

Dne 7. 8. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání, v němž zástupkyně
stěžovatelky advokátka Mgr. Pavlína Zámečníková vzala kasační stížnost v plném rozsahu zpět.
Obsah tohoto podání u Nejvyššího správního soudu přitom z hlediska předepsaných náležitostí
nevzbuzuje žádné pochybnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka kasační stížnosti vzala v celém rozsahu zpět, Nejvyšší správní
soud řízení o kasační stížnosti zastavil (§ 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný
z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba
odmítnuta.
3 Azs 95/2017


P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné
(srov. § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 9. srpna 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
Petra Smejkalová
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/