Vyhledávaní

8 Afs 19/2017 - 34

8 Afs 19/2017-34


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Miloslavem Výborným v právní věci
žalobkyně: METALVIS, s. r. o., se sídlem Areál ZD 61, Babice, zast. Mgr. Janem Drozdem,
advokátem se sídlem tř. Tomáše Bati 3067, Zlín, proti žalovanému: Generální ředitelství cel,
se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 5. 2015,
čj. 8038-7/2015-900000-304.4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského
soudu v Brně ze dne 6. 1. 2017, čj. 62 Af 79/2015-37,

t a k t o :

Řízení s e p ř e r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í :

[1] Rozhodnutím Celního úřadu pro Zlínský kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 10. 10. 2014,
čj. 1770-163/2014-640000-51, (dále jen „dodatečný platební výměr“), bylo žalobkyni podle § 264
odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, (s účinností ke dni 29. 7. 2016 byl tento
zákon zrušen zákonem č. 242/2016 Sb., celní zákon; pozn. Nejvyššího správního soudu),
ve spojení s ustanovením čl. 78 odst. 3, čl. 201 odst. 3, čl. 220 odst. 1 a čl. 221 odst. 1 nařízení
Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, (dále jen „celní kodex“)
a na základě článku 1 nařízení Rady (ES) č. 91/2009 ze dne 26. ledna 2009 o uložení konečného
antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli
pocházejících z Čínské lidové republiky, doměřeno antidumpingové clo ve výši 566 877 Kč
z důvodu nepreferenčního původu zboží (spojovací materiál); dle § 251 odst. 1 písm. a)
daňového řádu vznikla žalobkyni také povinnost uhradit penále z doměřené částky ve výši
113 376 Kč.

[2] Celní úřad u žalobkyně provedl kontrolu po propuštění zboží podle článku 78 celního
kodexu a podle ustanovení § 127 celního zákona. Touto kontrolou bylo zjištěno, že žalobkyně
deklarovala v celním prohlášení nesprávné údaje týkající se původu zboží. Zboží, které bylo
propuštěno do režimu volného oběhu na základě rozhodnutí o propuštění zboží ze dne
12. 12. 2011, ev. č. 11CZ1364001A43TYE9, bylo původní v Čínské lidové republice, nikoliv
v Tchaj-wanu. Celní úřad toto zjištění opřel zejména o zprávu z mise Evropského úřadu pro boj
proti podvodům (dále jen „OLAF“) ze dne 9. 7. 2014, č. OF/2011/0978/B1 včetně příloh
(dále jen „zpráva OLAF“).

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/