Vyhledávaní

Nao 39/2018 - 12

Nao 39/2018 s 9

Vyvěšeno dne: 2. 2. 2018

ł

Svěšeno dne: 16. 2. 2018

f

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy FJD:: Karla Šimky a soudců
JUDr. Miluše Doškové a AJUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci navrhovatele: Tomáš
Pecina, bytem Slezská 1668/56, Praha 2, a účastníků: 1) Státní volební komise, se sídlem
nám. Hrdinů 1634/ 4, Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, 3) Ivana Zemanová, účastníci ad 2) a 3)
oba trvale bytem Brdičkova 1917/9, Praha 13, adresa pro doručování oběma Kancelář prezidenta
republiky, Hrad l. nádvoří č. p. 1, Hradčany, Praha 1, v řízení o náVrhu na neplatnost volby
prezidenta republiky, vedeném u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Vol 17/2018,
o navrhovatelem vznesené námítce podjatosti,

takto:

Soudci Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek, josef Baxa, Radan Malík, Petr Mikeš,
Pavel Molek a Daniela Zemanová ne s 0 u vyloučení z projednávání a rozhodování věci
vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Vol 17/2018.

Odůvodněnh

Navrhovatel v řízení o návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky podle
§ 66 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon ovolbě prezidenta republiky), a § 90 odst. 5 s. ř. s. vedeném u Nejvyššího správního
soudu pod sp. zn. Vol 17/2018 namítl podjatost vůči všem členům senátu ve věcech volebních,
ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí,
kteří se podíleli na vydání usnesení ze dne 13. prosince 2017, č. Vol 84/2017 v 175, s výjimkou
Miloslava Výborného, tedy vůči Tomáši Langáškovi, Josefu Baxovi, Radanu Malíkoví,
Petru Mikešovi, Pavlu Molkovi a Daniele Zemanové, nebot), jak uvedl, jsou sami původcem
zásahu do regulérností volby prezidenta a stěží by mohli sami takový zásah nestranně posoudit.
Pouze u Miloslava Výborného je podle navrhovatele situace jiná, „726/701, [WHO raz/dve pmzřz" may/brán“
dármzom/ z) /z"m"z" X()b0,jk1›é mym/mim? „dar/90mm ..“

[2] Dále pouze k Pavlu Molkovi navrhovatel uvedl, že „zz mý"je Izale dána pátý"alonf vůči ombě
mzzxr/ýozzaía/e, pmmmz"cí ąje/Jo dáme” „ze dm" 3. ledna 207,2, /Iaąmrzěba Radě a bizědz" am!) 0 dvou práwzz"c/J
podáním, z! němž „re 167710 .raz/dm mlčí Raw/"9072511612" Oľlřť negativně (yvzeąz"l, a ,vý/"měna .r (Jó/edm; na !0, Že (la/.fi
jnm"erizíprůlyě/J ”Malované (raz/„fy -« lvů/382%) JUDr. .Palm Kočí/30, Pl). D., 7) rízení o .správní žalobě" 21 Mária/edm
.raz/du z; Praze w 77211 nedal ga pravdu, /ąe (Závadné praxi/77100421”, :že !cz/(9.10 ąa/ožmě izcyäřáľe/.rtzlž a davem? 2/ mzrdre
M oběd pr"růwa/y a mala/y /gy 77227" 22/2); 1m jc"bo mąbadoaărzí z" 0 Zěío 7201017122" .mříž/20.5121“

Nao 39/2018

K námitce se vyjádřili všichni výše uvedení soudci Nejvyššího správního soudu,
přičemž se žádný z nich necítí být podjatý, nebot, k účastníkům ani k věci žádný vztah nikdo
nich nemá.

JUDr. Molek nadto uvedl, že k navrhovateli nemá žádný vztah, nikdy se s ním nesetkal
profesně ani jinak, ve zmiňovaném článku o navrhovateli nepsal (psal pouze o jUDr. Petru
Kočím, PhD., dvou poslankyních a členech rodiny Mašínových), na komentáře navrhovatele
pod tímto článkem nijak nereagoval.. uvedeného důvodu se neshledává podjatým z hlediska
objektivního ani z hlediska subjektivního testu nestrannosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/