Vyhledávaní

2 As 43/2016 - 83 dokument judikát

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Ing. J. S., zastoupen
doc. JUDr. Martinem Kopeckým, CSc., advokátem se sídlem Praha 1, Revoluční 24,
proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Praha 5, Zborovská 11,
za účasti osob zúčastněných na řízení: I) Ing. P. S., II) Ing. E. S., III) T. K., IV) J. K., všichni
zastoupeni Mgr. Marií Klinerovou, advokátkou se sídlem Praha 1, V Jámě 1, proti
rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 11. 2010, sp. zn. SZ 155589/2010/KUSK REG/Ru,
č. j. 182717/2010/KUSK, v řízení o kasační stížnosti osob zúčastněných na řízení I) a II)
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2015, č. j. 5 A 18/2011 – 55,

t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2015, č. j. 5 A 18/2011 – 55,
s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Osoby zúčastněné na řízení I) a II) se jakožto stěžovatelé domáhají zrušení shora
označeného rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Městského soudu v Praze
(dále jen „městský soud“), jímž bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 11. 2010,
sp. zn. SZ 155589/2010/KUSK REG/Ru, č. j. 182717/2010/KUSK (dále jen „rozhodnutí
žalovaného“), a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Žalovaný uvedeným
rozhodnutím zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Říčany, odboru – Stavební
úřad (dále jen „stavební úřad“) ze dne 15. 7. 2010, sp. zn. 0071698/2009/Ma,
č. j. 41212/2010/OSÚ/00029, jímž byly stavebníkovi R. S. (právnímu předchůdci stěžovatelů,
dále jen „stavebník“) povoleny stavební úpravy a přístavba rekreační chaty za účelem změny
užívání na rodinný dům (dále jen „stavba“) na pozemku st. p. X, parc. č. X v katastrálním území
X.

[2] V podané žalobě žalobce uvedl, že je spoluvlastníkem ideální poloviny pozemku par. č. X
v katastrálním území X, který se nachází v bezprostředním sousedství pozemku stavebníka.
2 As 43/2016

Namítal, že napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť nikdy nedal souhlas k tomu, aby byl zřízen
přístup na stavebníkův pozemek přes jeho pozemek. Městský soud věc posoudil tak, že žalovaný,
potažmo stavební úřad, pochybil, když vyšel toliko ze stanoviska Městského úřadu v Říčanech,
odboru správních agend a dopravy ze dne 24. 6. 2008, č. j. 11563/2008/od, vydaného podle § 40
odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném pro
projednávanou věc (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), z nějž vyplynulo, že žalobcův
pozemek sice není evidován v pasportu místních komunikací, je však veden jako účelová
komunikace, veřejně přístupná. Městský soud nepovažoval předmětné vyjádření za deklaratorní
rozhodnutí o existenci účelové komunikace na pozemku žalobce. Žalovaný sice dále poukázal na
označení předmětného pozemku v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace i na jeho
vyobrazení v územním plánu, ani tyto skutečnosti nicméně neprokazují, že se skutečně jedná o
veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Poněvadž stavební povolení nelze vydat, není-li zajištěn
přístup ke stavbě, měl stavební úřad i žalovaný posoudit jako předběžnou otázku, zda se u
pozemku č. X v obci J. skutečně jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, zejména zda
byl vlastníkem pozemku udělen souhlas, a zda tady je ničím nenahraditelná komunikační potřeba.
Tyto skutečnosti bylo nutno posoudit zejména s ohledem na žalobcovo tvrzení o tom, že
předmětný pozemek sloužil po celou dobu pouze pro potřeby jeho spoluvlastníků a vlastníků
nemovitosti č. X, k níž je zřízena služebnost cesty, a také že z rozhodnutí z let 1990 a 1991 plyne,
že předchůdcům stavebníka byla povolena stavba s tím, že přístupová cesta ke stavbě povede
podél vodoteče přes zahrádku č. 9, 10 a 11 v k. ú. X. Argumentace správních orgánů, že tato
rozhodnutí jsou překonána novým územním plánem, nemůže obstát s ohledem na povahu
územního plánu, který nemá vypovídací hodnotu o existenci či vzniku veřejně přístupné účelové
komunikace. Žalobce také namítal, že pozemek nevykazuje technické parametry veřejné účelové
komunikace, přičemž vůbec nebylo provedeno místní šetření. Městský soud konstatoval, že
správní orgány se těmito otázkami náležitě nezabývaly, proto je napadené rozhodnutí
nepřezkoumatelné.

[3] Stěžovatelé v kasační stížnosti uplatňují důvody podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“

[4] Stěžovatelé předně považují za vadu řízení před městským soudem tu skutečnost,
že je nepřizval k jednání konanému dne 11. 12. 2015, čímž porušil jejich práva zúčastněných
osob. Městský soud přitom uvedl, že se seznámil s výpisem z katastru nemovitostí pro k. ú. X,
konkrétně s LV č. X, ze kterého vyplývá spoluvlastnictví manželů S. k žalobou dotčeným
nemovitostem (původně ve vlastnictví stavebníka).

[5] Stěžovatelé poukazují na to, že stavebník přístavbu domu téměř dokončil, poté
ji rozestavěnou prodal stěžovatelům, kteří ji dokončili a předmětnou dokončenou stavbu
již zkolaudovali. To vše bylo činěno v dobré víře, neboť bylo postupováno na základě
pravomocného stavebního povolení (10. 12. 2011). Ačkoli tedy žalobce podal žalobu dne
26. 1. 2011, jednání o ní bylo nařízeno až na den 11. 12. 2015, tj. po téměř pěti letech, a nikdo
nepředpokládal, že žalobce se svou žalobou uspěje.

[6] Stěžovatelé nesouhlasí s tvrzením soudu, že žalovaný své rozhodnutí nedostatečně
odůvodnil. Rozsudek považují za zkratkovitý, když městský soud poukazuje na jiná rozhodnutí
bez bližšího odůvodnění. Stěžovatelé se domnívají, že žalovaný dostatečně odůvodnil,
proč lze žalobcův pozemek považovat za veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Žalovaný
vycházel z výkladu ministerstva dopravy, které na základě zjištění veřejného ochránce práv vydalo
za účelem sjednocení postupu krajských úřadů v dané problematice stanovisko. Z něj mj. plyne,
že komunikace se mezi účelové komunikace nezařazuje správním rozhodnutím; jestliže
2 As 43/2016 - 84
pokračování

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/