Vyhledávaní

5 As 9/2018 - 24 dokument judikát


U S N E S E N ÍNejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Ondřeje Mrákoty a soudců
JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobců: a) P. B., a b) M. B.,
oba zastoupeni JUDr. Richardem Čičkem, advokátem se sídlem Milady Horákové 533/28,
Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, Praha 1,
v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2017,
č. j. 11 A 111/2015 - 47, o návrhu žalobců na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

t a k t o :

Kasační stížnosti s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Kasační stížností se žalobci (dále jen „stěžovatelé“) domáhají zrušení shora označeného
rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jejich
žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 5. 2015, č. j. MK 19567/2015 OPP, jímž bylo
zamítnuto jejich odvolání proti rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče,
ze dne 29. 9. 2014, č. j. S-MHMP 1516926/2013, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Posledně
uvedeným správním rozhodnutím bylo podle § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v relevantním znění, vydáno opatření, kterým byla stěžovatelům jako
vlastníkům kulturní památky uložena povinnost odstranit zakrytí pochozích teras s restauračním
provozem hotelu X skleněnou sedlovou střechou s masivní ocelovou konstrukcí a novodobými
zastiňovacími roletami a po jejich odstranění opravit části, které byly realizací porušeny.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/