Vyhledávaní

10 Azs 71/2019 - 30 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudců Zdeňka
Kühna a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: K. M., zast. Mgr. Umarem Switatem,
advokátem se sídlem Dědinova 2011/19, Praha 4, adresa pro doručování V Tůních 11, Praha 2,
proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 4, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 14. 6. 2018, čj. OAM-35/LE-LE05-HA11-2018, v řízení o kasační stížnosti
žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2019, čj. 1 Az 39/2018-32,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 6. 2018, čj. OAM-35/LE-LE05-HA11-2018, nebyla
žalobci podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, udělena mezinárodní ochrana.

[2] Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, kterou městský soud shora
označeným rozsudkem zamítl.

[3] Městský soud konstatoval, že tvrzeným důvodem žádosti žalobce o udělení mezinárodní
ochrany je legalizace jeho pobytu v ČR, kde má přítelkyni. Dále žalobce tvrdil, že byl v Alžírsku
odsouzen k trestu odnětí svobody z důvodu spáchání trestného činu – těžkého ublížení na zdraví
s následkem smrti.

[4] Městský soud ve shodě se žalovaným dovodil, že nejsou splněny podmínky pro udělení
mezinárodní ochrany podle § 12 písm. a) zákona o azylu, protože žalobce ani netvrdil, že by byl
ve své vlasti pronásledován pro uplatňování politických práv a svobod. Podle názoru městského
soudu nejsou splněny ani podmínky pro udělení mezinárodní ochrany podle § 12 písm. b) zákona
o azylu, neboť hlavním důvodem podání žádosti žalobce o mezinárodní ochranu je legalizace
jeho pobytu na území ČR, kde chce pobývat se svou přítelkyní. Neochota žalobce k nastoupení
výkonu trestu odnětí svobody v Alžírsku nepatří k důvodům, na základě nichž by bylo možné
aplikovat § 12 písm. b) zákona o azylu. Žalobcem tvrzené trestní stíhání nebylo proti němu
vedeno z azylově relevantních důvodů (tj. z důvodu jeho rasy, pohlaví, náboženství, národnosti,
příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů). Městský
soud v této souvislosti rovněž zdůraznil, že žalobce jím deklarované trestní řízení
(resp. odsouzení) nijak písemně nedoložil a s ohledem na měnící se výpovědi žalobce lze také
pochybovat o jeho důvěryhodnosti. O těchto žalobcem tvrzených obavách pak podle městského
soudu nesvědčí ani skutečnost, že svou předchozí (v pořadí šestou) žádost vzal zpět proto,
že se rozhodl pro návrat do Alžírska a teprve na letišti svůj názor změnil. Městský soud rovněž
10 Azs 71/2019

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/