Vyhledávaní

9 Azs 455/2017 - 32 dokument judikatura

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: R. H., zast. Mgr. Bc.
Filipem Schmidtem, LL.M., advokátem se sídlem Ovenecká 78/33, Praha 7, proti žalovanému:
Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2176/2,
Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 8. 2017, č. j. CPR-5277-13/ČJ-2017-930310-
V238, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 11.
2017, č. j. 4 A 102/2017 - 31,
t a k t o :

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2017, č. j. 4 A 102/2017 - 31, s e z r u š u j e
a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

I. Vymezení věci
[1] Žalobce (dále také „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného
rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba
proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. Žalovaný jako odvolací správní
orgán napadeným rozhodnutím potvrdil rozhodnutí Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, oddělení pobytové
kontroly, pátrání a eskort (dále také „správní orgán prvního stupně“) ze dne 20. 1. 2017,
č. j. KRPA-176759-44/ČJ-2016-000022, kterým bylo stěžovateli uloženo podle § 119 odst. 1
písm. b) bodu 9. a § 119 odst. 1 písm. c) bodu 2. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pobytu cizinců“), správní vyhoštění a stanovena doba v délce jednoho roku,
po kterou nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie, se stanovenou dobou
vycestování do 20 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
[2] Žalobce v podané žalobě mimo jiné namítal, že v rámci přechodného pobytu na výjezdní
příkaz byl oprávněn podat žádost o povolení k trvalému pobytu ve smyslu § 66 a násl.
zákona o pobytu cizinců, neboť takovou žádost dle § 69 odst. 3 téhož zákona podává cizinec
ministerstvu, pokud pobývá na území v rámci přechodného pobytu. Dle žalobce zákon
nijak nespecifikuje, zda se v § 69 odst. 3 jedná o přechodný pobyt obecný ve smyslu ustanovení
§ 16 a násl. zákona o pobytu cizinců nebo zda se jedná o přechodný pobyt ve smyslu konkrétních
ustanovení téhož zákona. Žalobce ze skutečnosti, že výjezdní příkaz jej opravňoval
k přechodnému pobytu, usuzoval, že jím podaná žádost o udělení trvalého pobytu byla podána
řádně a že ustanovení § 69 odst. 3 zákona o pobytu cizinců je ustanovením speciálním vůči § 50
9 Azs 455/2017

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/