Vyhledávaní

5 Azs 283/2016 - 41 dokument judikátU S N E S E N ÍNejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové
a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: T. N.,
zastoupena Mgr. Bc. Filipem Schmidtem, LL.M., advokátem, se sídlem Ovenecká 78/33, Praha
7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační
stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2016, č. j. 1 Az
46/2016 - 23,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna a náhrada hotových výdajů advokáta Mgr. Bc. Filipa Schmidta, LL.M.
s e u r č u j e částkou 8228 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího
správního soudu do třiceti (30) dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) požádala dne 22. 2. 2016 o udělení mezinárodní
ochrany. Svou žádost odůvodňovala především nízkou kvalitou zdravotnictví v zemi svého
původu, s níž má negativní zkušenosti především po svých předchozích těhotenstvích
a porodech, přičemž v době podání žádosti o mezinárodní ochranu byla v počátečním stádiu
těhotenství. Jako další důvod uváděla špatný vztah s tchýní.

[2] Rozhodnutím ze dne 16. 6. 2016, č. j. OAM-190/ZA-ZA11-P10-2016, žalovaný rozhodl,
že se stěžovatelce neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění (dále jen „zákon o azylu“).

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/