Vyhledávaní

Vol 78/2018 - 63

“Iol 78/20151 (>?)

"
_

*)?
m

A,..

2.1.. 11,- 2018 „

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu "l"omáše
liangáška, soudců _losefa .lšaxy, iflicl"iaely lŠejčkové, Radana lílalíla iflilosla"va /"ýl)()rnél1(;) (soudce zpravodaj) v právní věci riavrllrwatele: politického hnutí
ANO 2011, se sídlem Babická 2329/2, Praha 4, proti odpí"ircům: 1) Státní volební komise,
se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, 2) Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, bytem Šeříková 980,
Vejprnice, zast. JUDr. __laroslavem Svejkovským, advokátem se sídlem Kamenická 2378/1, Plzeň,
a 3) Občanská demokratická strana, se sídlem "l"ruhlářská 1106/9, Praha 10, ve věci návrhu
na neplatnost hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky, konaných ve dnech
5. a (>. 10. 2018 a ve dnech 12. a 13. 1.0. 2018, ve volebním obvodě Č. 8 Rokycany,

t a k t o :
I. Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu Ceské

republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (první kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018
(druhé kolo) ve volebním obvodu č. 8 Rokycany 8 e z a 111 í t a .

II. Žádný z účastníků n e m a p r a v 0 na náhradu nákladů řízení.

Odůvodněnh

I. Volební stížnost

VV!

[1] Návrhem doručeným Nejvyssunu správnímu soudu dne 23.10.2018 se navrhovatel
domáhal vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky,
konaných ve volebním obvodě Č. 8 R(í>kycany ve dnech 5. a 6. října 2018 (1. kolo) a ve dnech
12. a 13. října 2018 (ll. kolo).

[2] Navrhovatel úvodem poznamenal, že návrh podá rá ve smyslu \ 87 odst. 2 a 3 zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů (dále jen „volební zákon“) jakozto politické hnutí, jehož přihláška k registraci
ve "folebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována.

[3] Podle mínění navrhovatele mohlo dojít k zatemnění volebního výsledku; usuzo fal
tak na základě výrazných odchylek v počtu odevzdaných platných (resp. neplatných) hlasů
a současně při velmi těsném volebním výsledku prvnílm kola voleb do Senátu Parlamentu České
republiky ve volebním obvodu č 8 Rokycany mezi kandidátkou doc. MUDr. Miladou
Emmerovou, CSc., (kandidátkou postupující do druhého kola senátních voleb z druhého místa)
a kandidátkou Lucií Groene, která se umístila na třetím místě. Na»"1fl1ovatel upozornil na to,
že v prvním kole senátních voleb bylo ve prospěch kandidátky doc. JlUlh. Milady lšmmerové,

Vol. 78/201 8

CSc., odevzdáno celkem 7 019 platných hlasů. Ve prospěch Iti-indidátky lmcie (ČŠ-rocne bylo
odevzdáno celkem 6 767 platných hlasů; rozdíl odevzdaných platných hlasů mezi oběma
kandidátkami Činil. tedy p(mhých 252 hlasů.

|4j V prvním kole voleb bylo v obvodu č. 8 Rokycany evidováno 114158 oprávněných
voličů; z vydaných 49 908 obálek bylo do uren vhozeno 48 024 obálek. Počet hlasů označených
jako „platně“ byl 44 449, což představovalo 92,56 % z celkově odevzdaných hlasů. Procento
platných hlasů bylo v tomto obvodě nejnižší vrámci všech volebních obvodů v prvním kole
voleb do Senátu Parlamentu České republiky a výrazně se odchylox"falo od průměru. Pokud nebyl
do celkového výsledku započten obvod č 8 Rokycany, pak činil průměr platných hlasů
na volební obvod 96,05 " o, což bylo o 3,49 % více než právě v citovaném volebním obvodě. Tyto
svě závěry navrhovatel podpořil odkazem na přehled platných hlasů v prvním kole voleb
do Senátu Parlamentu České republiky.

[5] Provedením analýzy toho, v kolika volebních okrscích ve volebním obvodu č. 8 Rokycany
byl počet. odevzdaných platných hlasů v prvním. kole senátních voleb nižší než 90 %, navrhovatel
zjistil., že z celkového počtu 270 volebních okrsků ve volebním obvodě č. 8 Rokycany
v 73 volebních okrscích (tedy v 1/4 volebních krsků) počet platných hlasů nepřekročil hranici
90 %. Nadto v osmi volebních okrscích nepřekročil ani 80 % platných hlasů. Počet platných
odevzdaných hlasů ve volebním okrsku Cerníkovice a Hvozdec byl přitom dokonce nižší
než 70 %. Toto zjištění podle navrhovatele bez jakýchkoliv pochybností vyvolává nejistotu
ohledně správnosti zpracování výsledků prvního kola voleb ve volebním obvodě č. 8 Rokycany.
Podmínka významně indicie ve smyslu judikaturou Nejvyššího správního soudu dovozených
závěrů, která je způsobilá vyvolat pochybnosti o správnosti výsledků voleb, byla podle
něj naplněna.

[(>] Navrhovatel dále upozornil na to, že v řadě volebních okrsků, v nichž byl odevzdán nízký
počet platných hlasů, se vyskytly významně odchylky v neprospěch kandidátky Lucie G rocne.
Příkladem uvedl volební okrsek č. 2 Tlučná, v němž obdrželi kandidáti, kteří se umístili na prvním
místě (lVIg-r. lng. Karpíšek) a druhém místě (doc. MUDr. Milada lilmmerová, CSC.), každý
o 100 hlasů více než kandidátka Lucie Groene. Obdobně odchylný výsledek byl zaznamenán také
ve volebním okrsku č. l Manětín. Při pti)if<")v"nání hlasů pro kandidátku doc. MUDr. Miladu
lfšmmerovcm, CSc., a kandidátku Lucii Greene se podle navrhovatele další odchylky bez existence
vysvětlení vyskytly ve volebních okrscích Radnice, č. 2 Zbiroh, Drozdov, č. "l Hrádek, Strašnice
a Volduchy. Ve volebních okrscích, ve kterých byl počet platných hlasů vyšší, přitom
k takovýmto odchylkám nedocházelo.

V/

[7] Závěrem navrhl, aby Nejvyšsi správní soud přezkoumal volební dokumentaci prvního
kola voleb do Senátu Parlamentu. Ceské republiky konaných dne 5. a 6. října 2018 ve volebním
obvodě Č. 8 Rokycany; vpřípadě, že zjistí porušení volebního zákona způsobem, který hrubě
ovlivnil výsledky voleb, navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že hlasování ve volbách
do Senátu l.)arlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (l. kolo voleb)
a ve dnech "12. a 13. října 2018 (ll. kolo voleb) ve volebním obvodě č. 8 je neplatné.
II. Vyjádření účastníků řízení

[8] Odpůrce 1), tedy Státní volební komise, sdělil, že není volebním orgánem, který zjišťuje
výsledky voleb. Pouze vyhlašuje a uveřejňuje celkově výsledky voleb. Uvedl., že pouze soud může
v rámci soudního přezkumu voleb přikročit k přepočítání hlasů ve volebním okrsku a za tímto
účelem otevřít: zapečetěnou volební dokumentaci; tento úkon nepřísluší žádnému volebnímu
orgánu. _]e pak výlučně na posouzení soudu, zda shledá důvody pro rozhodnutí () neplatnosti
hlasování. Závěrem upozornil na to, že členové sekretariátu Státní volební komise byli v rámci
realizace oprávnění podle _\ 23 volebního zákona přítomni dne 6. 10. 2018 sčítání hlasů

pok_ta.Č(">vání foj 78/2201 3 ., 651.

ve volební místnosti v obci Bohy ve volebním (navodu č. 8 Rokycany. V postupu okrskové
volební komise přitom nedostatky neshledali.

[9] ()dpůicc 2),lng.Mg1_.l3ivel Karpíšek, uvedl, že počet platných odevzdaných hlasů
v prvnim kole voleb v obwidě č 8 Rokycany vyjádřený v pirocentech není — jak tvrdí

navrhovatel—n neúměrně ní7ký. Ve srovnání s výsledkem ve volebním obvodu Svitavy,
kde byl celkovy počet platných hlasů 93 ,43 % činí pioeentuální io7díl v platných hlasech
me7i tímto obvodem a obvodem č. 8 Rokycany pou7e O, 87 00. Obdobně je tomu i v dalších
případech. Piůměr uváděny navrhovatelem je ovlivněn vyššími procenty platných hlasů
v konkrétních volebních obvodech; při p(")ir()vnání s jednotlivými volebními obvody však výsledky
ve volebním obvodu č. 8 Rokycany nijak výta7ně nevyb(_)Čnjí. Ani následná argumentace
i_iavrhovatele ohledně neplatnosti hlasů v jednotlivých volebních okrscích a provedené porovnání
odev7daných platných hlasů 7ejmena pro d(_.)c ifll lDt.l " Miladn l"rimmerovou, (.,ŽSc. a l_(ucii Grocne,
podle odpůrce 2) blí7e i_ievysvětluje, v čem 1121V"Í"13l10V2110l spatŠuje p(nnšení konkretníl"lo ustanovení
volebního 7ákona. je pinomnc 7e io7dílné voličske pieícicnce jsou odvisle mimo jiné
od velikosti obce, což potvr7ují i vysledky ve volebním obvodu Rokycany. Ní7ky počet
odev7daných platných hlasů pro jednotlivé kandidáty je odra7em preferencí voličů a s počtem
platných odev7daných hlasů související neúspěch ve volbách není sám o sobě argumentem,
7 něhož by bylo možné dovo7ovat pOtušení volebního 7ákona.

III. Průběh řízení
III . A Vymezení okruhu osob účastnících se řízení
[10] Navrhovatel o7načil 7a účastníka řízení pouze sebe sama.

[11] Účastníky ří7ení o i_iávmu na neplatnost hlasování jsou podle 890 odst. 2 s.ř s
navrhovatel (politické hnutí ANO 2011), příslušný volební orgán (Státní volební komise),
kandidát, jehož volba byla napadena (Ing. Mgr. Pavel Karpíšek), a politická strana,
na její7 kandidátní listině byl uveden kandidát, jehož volba byla napadena (Občanská
demo ktatieká strana).

[1.2] Pokud by v průběhu ří7ení Nejvyšší správní soud shledal, že existují důvody,
pro které má být vyslovena nepla tn ost hlasov ání ve volbácb návrh em napadených, i_iep(_>chybně
by se takový výsledek soudního pře7kumu volebního procesu dotknul Či přinejmenším mohl
dotknout i jiných osob než 7voleněho kandidáta a politické strany, která jej jako kandidáta
navrhla. je však nemyslitelné, aby takoveto osoby potei"lciálně průběhem a výsledkem návrhem
zahájeného ří7ení dotčeně neměly možnost. Šrí7ení se účastnit, a to bez ohledu na to,
že je navrhovatel 7a účastníky ne(_")7načil.

[13] Nejvyšší správní soud především s ohledem na ústavní charakter prava účastnit se íí7ení
o p odaněm návrhu (srov. čl. 38 odst. 2 last-iny základních práv a svobod) proto ----- podobně jako
v Šfí7ení vedeném pod sp. 7n. Vol 76/ 2018 — oslovil jako možne osoby 7účastněně na Šrí7ení
těž ostatní kandidáty voleb do Senátu ve v (;)lebním obvodu Č. 8 Rokycany (Michal Drabík,
doc MUDr. Milada Ífzšmmetová, CSc., Lucie Gtoene, MUDr. Zdeněk lless, Ph. D., /denek
(h_ynovsky, Mgr David Redl, lng. Maitin UhlíŠ) a politické strany, které tyto kandidaty navrhly
(Moravska a Sle7ská pirátská stiana, Ceská strana sociálně demokratická, Ceská piiátská stiana,
Komunistická strana (_,ech a Moravy,% ( Švoboda (1 piímá demokracie w- lomio Okamura., l OP 09).

[14] Na vý7vu soudu, aby ()713áinily, zda hodlají práva osoby 7účastnčné na ří7ení uplatnit,
však žádná 7 oslovených osob ve lhůtě Nejvyšším správním soudem stanovene po7itivně
nereagovala. Nadále bylo tedy ří7ení vedeno pouze s navrhovatelem a osobami uvedenými shora
v odst. [11]

Vol 78/2018

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/