Vyhledávaní

9 As 339/2016 - 57 dokument judikát

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně:
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zast. JUDr. Petrem
Hromkem, Ph.D., advokátem se sídlem Vinohradská 34/30, Praha 2, proti žalovanému:
Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 58/219, Praha 9, proti rozhodnutí
předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 28. 3. 2013, č. j. ČTÚ-218 281/2012-
603, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
23. 11. 2016, č. j. 9 A 81/2013 – 37,
t a k t o :
I. Kasační stížnost s e z a m í t á .
II. Žalovaný n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti
ve výši 4 114 Kč k rukám jejího zástupce JUDr. Petra Hromka, Ph.D., advokáta se sídlem
Vinohradská 34/30, Praha 2, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.
O d ů v o d n ě n í :
I. Vymezení věci
[1] Včas podanou kasační stížností žalovaný (dále jen „stěžovatel“) napadl shora označený
rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), jímž bylo zrušeno rozhodnutí
předsedy stěžovatele ze dne 28. 3. 2013, č. j. ČTÚ-218 281/2012-603. Šlo o rozhodnutí
o rozkladu proti rozhodnutí stěžovatele ze dne 13. 9. 2012, č. j. ČTÚ-63 390/2012-613/III.vyř.
Na základě správních rozhodnutí byla žalobkyni stanovena částka efektivně vynaložených
nákladů vzniklých držitelům oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ve výši 14 799 472,32 Kč,
a to na základě § 27 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění účinném
v rozhodné době (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“).
9 As 339/2016

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/