Vyhledávaní

Aprk 32/2018 - 109 dokument judikatura


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň
JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: Ing. L. M., zast. Mgr.
Petrou Bielinovou, advokátkou se sídlem Chalupkova 1367, Praha 4, proti žalovanému: Ústecký
kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 4. 11. 2016, č. j. 124/KH/2015, o návrhu na určení lhůty k provedení úkonu dle § 174a
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad
Labem pod sp. zn. 15A 212/2016,

t a k t o :

I. Návrh s e z a m í t á .

II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce (dále jen „navrhovatel“) podal dne 28. 12. 2016 u Krajského soudu v Ústí nad
Labem (dále jen „krajský soud“) žalobu proti výše označenému rozhodnutí žalovaného ze dne
4. 11. 2016, kterým byla částečně odmítnuta jeho žádost o informace o celkové výši veřejných
prostředků před zdaněním vyplacených v jednotlivých letech 2010 až 2015 řediteli krajského
úřadu a jednotlivým vedoucím odborů a vedoucím oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/