Vyhledávaní

5 Azs 88/2018 - 20 dokument judikátU S N E S E N Í
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Ondřeje Mrákoty a soudců
JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: A. A., zastoupen
Mgr. Pavlem Maršálkem, advokátem se sídlem Vrchlického 802/46, Liberec XIV, proti žalované:
Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4,
v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka
v Liberci ze dne 22. 2. 2018, č. j. 59 A 29/2017 - 41, o návrhu žalobce na přiznání odkladného
účinku kasační stížnosti,

t a k t o :

Kasační stížnosti s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Rozhodnutím ze dne 8. 3. 2017, č. j. MV-7276-5/SO-2017, žalovaná zamítla odvolání
žalobce (dále jen „stěžovatel“) a potvrdila rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20. 12. 2016,
č. j. OAM-2382-6/ZR-2016, kterým bylo podle § 46a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v relevantním znění (dále jen
„zákon o pobytu cizinců“), stěžovateli zrušeno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
sloučení rodiny a byla mu stanovena lhůta k vycestování z území České republiky podle § 46
odst. 3 zákona o pobytu cizinců v délce 30 dnů od právní moci prvostupňového rozhodnutí.
Podle rozhodnutí správních orgánů byly splněny podmínky pro zrušení platnosti dlouhodobého
pobytu stěžovatele, neboť byl rozsudkem Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne
1. 4. 2016, č. j. 3 T 137/2015 - 75 (proti kterému bylo zamítnuto odvolání usnesením Krajského
soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 30. 8. 2016, č. j. 55 To 198/2016 - 93),
shledán vinným ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a byl odsouzen k peněžitému trestu v počtu 100 denních
sazeb po částce 300 Kč denně, v celkové výši 30 000 Kč, současně mu byl stanoven náhradní
trest odnětí svobody na dobu 4 měsíců. Dále byl stěžovateli uložen trest zákazu činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všech skupin v trvání 18 měsíců. Správní orgány
uvedly, že vycestování stěžovatele je v souladu s veřejným zájmem, přičemž neshledaly
nepřiměřenost zásahu do jeho soukromého a rodinného života, neboť stěžovatel může svou
rodinu navštěvovat v rámci bezvízového styku mezi Českou republikou a Moldavskem.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/