Vyhledávaní

2 As 408/2017 - 24 dokument judikatura


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň
Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobců: a) Krasohledný spolek
Dobeška, o. s., se sídlem Nad Lomem 740/28, Praha 4, b) Mgr. J. R., zastoupený
Mgr. Barborou Paříkovou, advokátkou se sídlem U Dubu 834/68, Praha 4, c) PhDr. O. V.,
CSc., zastoupený Mgr. Barborou Paříkovou, advokátkou se sídlem U Dubu 834/68,
Praha 4, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2,
Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) VILADŮM U DUBU s. r. o., se sídlem
Podolská 103/126, Praha 4, II) Ing. M. J. a III) Ing. M. J., IV) PhDr. Ľ. F., zastoupený
JUDr. Ľubomírem Fockem, advokátem se sídlem Náprstkova 276/2, Praha 1, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 10. 10. 2016, č. j. MHMP 1399932/2016,
sp. zn. S-MHMP 1716863/2015/STR, o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení IV) proti
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2017, č. j. 6 A 251/2016 – 105,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků ani osoby zúčastněné na řízení n e m a j í právo na náhradu nákladů
řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 30. 11. 2017 blanketní kasační
stížnost, kterou osoba zúčastněná na řízení IV) (dále jen „stěžovatel“) napadl v záhlaví uvedený
rozsudek Městského soudu v Praze.

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatil
soudní poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 14. 12. 2017,
č. j. 2 As 408/2017 – 17, ke splnění poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě patnácti dnů od jeho
doručení. Nejvyšší správní soud stěžovatele taktéž poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek
ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení zastaví.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1
zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti
zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů;
výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.
K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

2 As 408/2017

[4] Usnesení č. j. 2 As 408/2017 – 17 bylo doručeno do datové schránky zástupce stěžovatele
dne 15. 12. 2017 (doručenka na č. l. 18 spisu Nejvyššího správního soudu). Patnáctidenní lhůta
k zaplacení soudního poplatku tudíž uplynula v úterý 2. 1. 2018. Stěžovatel však ve stanovené
lhůtě ani později do dne vydání tohoto usnesení soudní poplatek neuhradil. Nejvyšší správní soud
proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c)
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[5] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.,
podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Osoba zúčastněná na řízení má podle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu
jen těch nákladů řízení, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil.
V tomto řízení však osobám zúčastněným na řízení žádné povinnosti uloženy nebyly, proto
nemají právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2018

JUDr. Karel Šimka
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/