Vyhledávaní

1 As 80/2018 - 201 dokument judikát


ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců
JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobců: a) DAICH spol. s r. o.,
se sídlem Železná 366, Tábor, zastoupen JUDr. Ivo Danielowitzem, advokátem se sídlem
Smetanova 664, Tábor, b) HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5,
zastoupen JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem se sídlem Klimentská 46, Praha 1,
c) SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice, zastoupen
JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou se sídlem V Celnici 1040/5, Praha 1, d) AVE CZ
odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Pražská 1321/38a, Praha 10, zastoupen
JUDr. Vilémem Podešvou, LLM, advokátem se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4,
e) VIDOX s. r. o., se sídlem U Poráků 511, Horní Brána, Český Krumlov, zastoupen
JUDr. Jiřím Ctiborem, LL.M., Ph.D., advokátem se sídlem Národní 973/41, Praha 1,
f) COLAS CZ, a. s., se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, zastoupen Mgr. Emilem Holubem,
advokátem se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, g) OHL ŽS a. s., se sídlem Burešova 938/17,
Brno, zastoupen JUDr. Ing. Ondřejem Havránkem, advokátem se sídlem Na Florenci 15,
Praha 1, h) Lesostavby Třeboň a. s., se sídlem Novohradská 226, Třeboň, zastoupen
JUDr. Andreou Žatkovou, advokátkou se sídlem Teslova 1125, Ostrava – Přívoz, proti
žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 7, Brno,
za účasti osob zúčastněných na řízení: I) STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5,
zastoupena Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15,
Praha 1, II) NDC REAL ESTATE a. s. (dříve Radouňská vodohospodářská společnost, a. s.),
se sídlem Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec, zastoupena JUDr. Filipem Sojákem,
advokátem se sídlem Košická 63/30, Praha 10, III) KOSTKA JH s. r. o., se sídlem Česká 772,
Jindřichův Hradec, o žalobách proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 22. 7. 2016, č. j.
ÚOHS-R131, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 158, 159, 169/2016-30631/2016/310, v řízení
o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 2018, č. j.
62 Af 92/2016 - 398,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalovaný n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci a) se náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

1 As 80/2018

IV. Žalovaný j e p o v i n e n zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 30 dnů od právní
moci tohoto rozsudku:

žalobci b) ve výši 3.400 Kč k rukám jeho zástupce JUDr. Alexandra Césara, advokáta
se sídlem Klimentská 46, Praha 1,

žalobci c) ve výši 4.114 Kč k rukám jeho zástupkyně JUDr. Petry Buzkové, advokátky
se sídlem V Celnici 1040/5, Praha 1,

žalobci d) ve výši 3.400 Kč k rukám jeho zástupce JUDr. Viléma Podešvy, LLM, advokáta
se sídlem Na Pankráci 1683/127, Praha 4,

žalobci e) ve výši 4.114 Kč k rukám jeho zástupce JUDr. Jiřího Ctibora, LL.M., Ph.D.,
advokáta se sídlem Národní 973/41, Praha 1,

žalobci f) ve výši 4.114 Kč k rukám jeho zástupce Mgr. Emila Holuba, advokáta se sídlem
Jungmannova 745/24, Praha 1,

žalobci g) ve výši 4.144 Kč k rukám jeho zástupce JUDr. Ing. Ondřeje Havránka,
advokáta se sídlem Na Florenci 15, Praha 1,

žalobci h) ve výši 4.114 Kč Kč k rukám jeho zástupkyně JUDr. Andrey Žatkové,
advokátky se sídlem Teslova 1125, Ostrava – Přívoz.

V. Osoby zúčastněné na řízení n e m a j í p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační
stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „úřad“) vydal dne 4. 5. 2016 rozhodnutí
č. j. ÚOHS-S426/2012/KD-19076/2016/851/LŠt, ve kterém konstatoval, že došlo ke spáchání
jedenácti správních deliktů spočívajících v jednání ve vzájemné shodě o koordinaci účasti
a nabídek v příslušných výběrových (zadávacích) řízeních. Ve všech případech mělo dojít
k ovlivnění výsledku výběrového řízení a narušení hospodářské soutěže na trhu inženýrského
stavitelství v České republice, tedy k porušení zákazu stanoveného v § 3 odst. 1 zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže) (dále jen „ZOHS“).

[2] Uvedené delikty měly spočívat v následujícím jednání:

žalobci c) a h) a osoba zúčastněná na řízení II. v období nejpozději od 15. 5. 2008 do 22. 5. 2008
prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení
pro veřejnou zakázku Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň - obnova kanalizace
a vodovodu ulice Riegrova, vyhlášenou městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod
Hamr v roce 2008, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podal žalobce h), a posléze takto
sladěné nabídky u zadavatele dne 22. 5. 2008 podali (dále jen „první delikt“);

pokračování 1 As 80/2018 - 202

žalobci e) a h) v blíže neurčeném období přede dnem 23. 3. 2009 prostřednictvím
vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku
Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni - 2. etapa a Třeboň - Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní
ulici, vyhlášenou městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2009,
a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podal žalobce h), a posléze takto sladěné nabídky
u zadavatele dne 23. 3. 2009 podali (dále jen „druhý delikt“);

žalobci c) a h) v období nejpozději od 11. 7. 2008 do 15. 7. 2008 prostřednictvím vzájemných
kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Rekonstrukce
komunikací a nám. Sv. Jana Nepomuckého ve Studené, vyhlášenou obcí Studená v roce 2008,
a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podal žalobce c), a posléze takto sladěné nabídky
u zadavatele dne 15. 7. 2008 podali (dále jen „třetí delikt“);

žalobci c), g) a h) v blíže neurčeném období přede dnem 7. 8. 2006 prostřednictvím vzájemných
kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Cyklostezka
Nový Dražejov, vyhlášenou městem Strakonice v roce 2006, a to tak, aby z nich výhodnější
nabídku podal žalobce c), a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 4. 8. 2006 a 7. 8. 2006
podali (dále jen „čtvrtý delikt“);

žalobce c) a osoba zúčastněná na řízení II. v období nejpozději od 14. 5. 2008 do 29. 5. 2008
prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení
pro veřejnou zakázku Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val,
vyhlášenou obcí Val v roce 2008, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podal žalobce c),
a posléze takto sladěné nabídky u administrátora zakázky dne 28. 5. 2008 a 29. 5. 2008 podali
(dále jen „pátý delikt“);

žalobci c) a d), osoba zúčastněná na řízení II. a VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. v blíže
neurčeném období přede dnem 11. 5. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali
účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Rekonstrukce MK k cihelně v obci
Drunče, vyhlášenou obcí Drunče v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podal
žalobce c), a posléze takto sladěné nabídky u administrátora zakázky dne 11. 5. 2009 podali
(dále jen „šestý delikt“);

žalobce c) a osoba zúčastněná na řízení II. v období nejpozději od 6. 10. 2009 do 9. 10. 2009
prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení
pro veřejnou zakázku Místní obslužná komunikace Kačlehy, vyhlášenou obcí Kačlehy v roce
2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podalo sdružení, jehož vedoucím členem byl
žalobce c), a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 9. 10. 2009 podali (dále jen „sedmý
delikt“);

žalobci a) a h) a osoba zúčastněná na řízení II. v blíže neurčeném období přede dnem 5. 5. 2009
prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro
veřejnou zakázku Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička, vyhlášenou obcí Hadravova Rosička
v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala osoba zúčastněná na řízení II.,
a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 5. 5. 2009 podali (dále jen „osmý delikt“);

žalobce c) a osoby zúčastněné na řízení II. a III. v blíže neurčeném období přede
dnem 30. 7. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do
výběrového řízení pro veřejnou zakázku Oprava místních komunikací a výsadba zeleně v obci
Urbanov, vyhlášenou obcí Urbanov v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podal
1 As 80/2018

žalobce c), a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 30. 7. 2009 podali (dále jen „devátý
delikt“);

žalobci a), b) a f) a osoba zúčastněná na řízení II. v blíže neurčeném období přede dnem
24. 8. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového
řízení pro veřejnou zakázku Planá nad Lužnicí – vodovod a kanalizace, vyhlášenou městem Planá
nad Lužnicí v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podal žalobce a), a posléze takto
sladěné nabídky u administrátora zakázky dne 21. 8. 2009 a 24. 8. 2009 podali (dále jen „desátý
delikt“);

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/