Vyhledávaní

7 Afs 26/2019 - 14 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: S. P., zastoupena Mgr.
Lenkou Šrámkovou, advokátkou se sídlem Aloise Jiráska 1367/1, Teplice, proti žalovanému:
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, se sídlem Krymská 2011/2a, Karlovy Vary, v řízení o
kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 12. 2018,
č. j. 57 Af 25/2017 - 45,

t a k t o :

I. Žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků s e z a m í t á .

II. Řízení s e z a s t a v u j e .

III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Nejvyšší správní obdržel dne 23. 1. 2019 kasační stížnost žalobkyně (dále
jen „stěžovatelka“) proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým
byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 8. 2017, č. j. 822505/17/2400-
11452-402151.

[2] Jelikož s podáním kasační stížnosti nebyl uhrazen soudní poplatek ve výši 5 000 Kč,
Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 2. 2019, č. j. 7 Afs 26/2019 - 8, vyzval stěžovatelku
k jeho zaplacení ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Součástí usnesení bylo též poučení
o následcích, které nastoupí v případě, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudní poplatek
nezaplatí (tzn. zastavení řízení), a stejně tak i poučení o možnosti požádat ve lhůtě stanovené
pro zaplacení poplatku o osvobození od soudních poplatků.

[3] Usnesení bylo zástupkyni stěžovatelky doručeno do datové schránky dne 4. 2. 2019
(viz doručenka připojená k usnesení). Lhůta 15 dnů určená Nejvyšším správním soudem
k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet dne 5. 2. 2019 a uplynula dne 19. 2. 2019
[srov. pravidla o počítání lhůt obsažená v § 40 odst. 1 až 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)].

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/