Vyhledávaní

10 As 396/2017 - 17 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely
Bejčkové a Daniely Zemanové v právní věci žalobců: a) A. H., b) J. V., proti žalovanému:
Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce a)
proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 11. 2017, čj. 31 A 336/2017-24,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce a) podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu, které je označeno v záhlaví.
Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobu, která směřovala proti jinému usnesení téhož
krajského soudu ze dne 5. 9. 2017, čj. 12 Co 395/2017-68, kterým soud potvrdil usnesení
Okresního soudu ve Vyškově ze dne 20. 1. 2016, čj. 25 EXE 1721/2012-33.

Kasační stížnost je nepřípustná: rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení (zde v civilním řízení)
nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být
přezkoumávána ve správním soudnictví.

Soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 větou první
za použití § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné žádné opravné prostředky.

V Brně dne 4. ledna 2018

Zdeněk Kühn
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/