Vyhledávaní

3 Azs 120/2018 - 73 dokument judikát


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína
a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého, v právní věci žalobců: a) V. A., b)
A. A., c) nezletilá N. A., zastoupená zákonnou zástupkyní matkou A. A. [žalobkyně b)], všichni
zastoupeni JUDr. Pavlem Pohorským, advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, proti
žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační
stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 9. 2018,
č. j. 29 Az 25/2017 – 48,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobců advokátu JUDr. Pavlu Pohorskému s e p ř i z n á v á
odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 15.729 Kč. Tato částka
mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do jednoho měsíce od právní
moci tohoto usnesení. Náklady zastoupení žalobců nese stát.

O d ů v o d n ě n í

[1] Včas podanou kasační stížností napadli žalobci v záhlaví uvedený rozsudek Krajského
soudu v Hradci Králové (dále jen „napadený rozsudek“), jímž byly shodně zamítnuty žaloby
žalobce a) i žalobkyň b) a c), které krajský soud projednal ve společném řízení na základě
usnesení ze dne 11. 9. 2018, č. j. 29 Az 25/2017 – 44. Jak v případě rozhodnutí ze dne 6. 3. 2017,
č. j. OAM-689/ZA-ZA12-ZA05-2016, týkajícího se žalobce a), tak rozhodnutí z téhož dne
č. j. OAM-688/ZA-ZA12-ZA05-2016, vztahující se k žalobkyním b) a c), rozhodl žalovaný
o tom, že se jmenovaným neuděluje mezinárodní ochrana podle ustanovení § 12, §13, § 14, § 14a
a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „azylový zákon“).

[2] Při posuzování věci vycházel krajský soud z následujícího skutkového stavu. Žalobci
shodně dne 11. 8. 2016 požádali o udělení mezinárodní ochrany v ČR, dne 16. 8. 2016 poskytli
ke svým žádostem údaje dle § 10 odst. 2 azylového zákona. Uvedli [žalobkyně b) též
za nezletilou žalobkyni c)], že jsou ázerbájdžánské národnosti, vyznávající šíitský islám, žalobkyně
b) bez politického přesvědčení, manžel [žalobce a)] je členem politické strany „X“. Žalobkyni c)
zmínili jako (toho času) své jediné dítě. Ve vlasti žalobci naposledy bydleli ve městě X. Žalobce a)
uvedl, že má psychické problémy a potíže se zrakem. Žalobkyně b) zmínila, že stav její i její dcery
je dobrý. Prvně jmenovaný jako důvod své žádosti označil politické problémy ve vlasti, kdy kvůli
účasti na několika mítincích měl být odvlečen policií, mučen, fyzicky napadán, přičemž jemu i
3 Azs 120/2018

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/