Vyhledávaní

2 As 3/2019 - 52 dokument judikát


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: L. M., zastoupený JUDr. Štefánií
Fajmonovou, advokátkou se sídlem V Lískách 1065/31, Žďár nad Sázavou, proti žalovanému:
Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, za účasti osob zúčastněných na
řízení: I) J. K., II) L. H., obě zastoupené Mgr. Lydií Šimšovou, advokátkou se sídlem
Mezibranská 579/7, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 8. 2016, č. j. KUJI
65168/2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne
26. 11. 2018, č. j. 29 A 190/2016 – 53, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku kasační
stížnosti,

t a k t o :

I. Kasační stížnosti s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

II. Žalobci s e u k l á d á zaplatit ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení
soudní poplatek ve výši 1000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku
kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce je vlastníkem účelové komunikace na pozemku parc. č. X v katastrálním území X
(dále jen „stavba“). Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavebního a životního
prostředí (dále jen „stavební úřad“) vydal dne 19. 4. 2016 rozhodnutí
č. j. MUNMNM/31700/2008-40, jímž bylo podle § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) žalobci nařízeno odstranění
stavby. V záhlaví označeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil
rozhodnutí stavebního úřadu (dále jen „napadené rozhodnutí“). Žaloba proti napadenému
rozhodnutí byla výše označeným rozsudkem Krajského soudu v Brně zamítnuta (dále
jen „napadený rozsudek“ a „krajský soud“).

[2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti napadenému rozsudku kasační stížnost
spojenou s návrhem na přiznání odkladného účinku, který odůvodnil.

[3] Stěžovatel uvádí, že jelikož v řízení o odstranění stavby bylo již pravomocně rozhodnuto,
hrozí, že dojde k výkonu rozhodnutí provedením odstranění stavby, což by pro něj znamenalo
skutečnou nenahraditelnou újmu spočívající už jen ve značných ekonomických nákladech
a technologických obtížích s odstraněním stavby souvisejících. Stěžovatel dále uvádí, že stavba
je součástí pozemku stěžovatele a vede podél plotu rodinného domu. Roku 2004 a 2005 na ní byl
zahájen zkušební provoz. Jedná se o soukromou komunikaci, kterou používal pouze stěžovatel,
přičemž v současnosti ji podle stěžovatele vzhledem ke správnímu řízení neužívá nikdo.

Stěžovatel proto uvádí, že přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nepřinese nikomu
žádnou újmu.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/