Vyhledávaní

7 Azs 405/2018 - 38 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců
Mgr. Lenky Krupičkové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: A. E. E., zastoupen
Mgr. Gabrielou Kopuletou, advokátkou se sídlem Havlíčkova 11, Praha 1, proti žalovanému:
Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení
o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2018,
č. j. 4 A 58/2018 - 27,

t a k t o :

Kasační stížnosti s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 15. 6. 2018, č. j. CPR-10233-2/ČJ-2018-930310-V230,
zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy, ze dne 12. 2. 2018, č. j. KRPA-58782-22/ČJ-2018-000022. Tímto
rozhodnutím bylo žalobci podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 2 a § 119 odst. 1 písm. b) bodu 9
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pobytu cizinců“), uloženo správní vyhoštění
a stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie,
v délce jednoho roku. Počátek doby, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států
Evropské unie byl dle § 118 odst. 1 téhož zákona stanoven od okamžiku, kdy pozbude
oprávnění k pobytu na území České republiky. Dále mu bylo podle § 118 odst. 3 zákona o pobytu
cizinců uloženo, aby z území České republiky vycestoval do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/