Vyhledávaní

7 Ads 45/2019 - 11 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců
Mgr. Lenky Krupičkové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: V. W., proti žalované:
Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha, v řízení o kasační stížnosti
žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 30. 10. 2018, č.
j. 72 Ad 31/2018 - 37,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále též „krajský soud“) zamítl v záhlaví
uvedeným rozsudkem žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne
9. 5. 2018, č. j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila své
rozhodnutí ze dne 6. 2. 2018, č. j. X, kterým zamítla žádost žalobce o invalidní důchod.

[2] Žalobce (dále též „stěžovatel“) se podáním ze dne 14. 1. 2019 domáhal u Nejvyššího
soudu zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu. Nejvyšší soud podání stěžovatele postoupil
krajskému soudu, který je jako kasační stížnost spolu se soudním spisem předložil Nejvyššímu
správnímu soudu.

[3] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda kasační stížnost byla podána v zákonné
lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána.

[4] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů
po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů,
měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil
počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže
následující pracovní den.

[5] Krajský soud stěžovatele v rozsudku řádně poučil o tom, že proti tomuto rozsudku je
možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu
soudu v Brně. Z obsahu soudního spisu krajského soudu vyplývá, že napadený rozsudek byl
stěžovateli doručen v pátek 16. 11. 2018, kdy si jej stěžovatel osobně převzal. Posledním dnem
7 Ads 45/2019

lhůty pro podání kasační stížnosti byl tedy pátek 30. 11. 2018. Stěžovatel však podal kasační
stížnost k poštovní přepravě až dne 14. 1. 2019, tedy šest týdnů po uplynutí lhůty k jejímu
podání.

[6] S poukazem na výše uvedené Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení
s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle
kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost
odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. března 2019

Mgr. David Hipšr
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/