Vyhledávaní

6 Azs 328/2018 - 24 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců
JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Ladislava Derky v právní věci žalobce: K. Z., zastoupen
Mgr. Vratislavem Polkou, advokátem se sídlem Praha 2, Vinohradská 22, proti žalované:
Ministerstvo vnitra - Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Praha 4,
nám. Hrdinů 1634/3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 3. 2015, č. j. MV-91641-3/SO-2013,
v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2018,
č. j. 5 A 60/2015 – 35, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

t a k t o :

Kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2018, č. j. 5 A 60/2015 –
35, s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) napadá rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský
soud“) ze dne 9. 10. 2018, č. j. 5 A 60/2015 – 35, (dále „napadený rozsudek“),
jímž městský soud zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 3. 2015,
č. j. MV-91641-3/SO-2013, (dále „napadené rozhodnutí“). Napadeným rozhodnutím žalovaná
zamítla odvolání stěžovatele proti usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační
politiky (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 25. 6. 2013, č. j. OAM-74306-9/DP-2012.
Tímto usnesením správní orgán I. stupně zastavil podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, řízení ve věci žádosti o prodloužení doby platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. Důvodem byla skutečnost, že stěžovatel
v rozporu s § 46 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, neodstranil vady žádosti.

[2] Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o přiznání odkladného účinku. Stěžovatel uvedl,
že při nepřiznání odkladného účinku by nabylo vykonatelnosti rozhodnutí o správním vyhoštění,
na jehož základě by byl stěžovatel nucen opustit území ČR. To by pro stěžovatele znamenalo
zásadní újmu, násobenou znemožněním účasti stěžovatele na soudním řízení. Újma, která by byla
způsobena výkonem napadeného rozhodnutí stěžovateli, je jednoznačně nepoměrně větší
než újma potencionálně ohrožující jiné osoby. Stěžovatel pobývá na území ČR téměř 10 let
na základě legálního povolení k pobytu za účelem podnikání. Na území ČR současně žije
také manželka a syn, který na území ČR aktuálně čeká na přiznání trvalého pobytu. Stěžovatel
i jeho manželka aktuálně podnikají jako OSVČ, když provozují zlatnickou dílnu,
přičemž pro případ, že by stěžovatel byl nucen území ČR opustit, rodinné podnikání
6 Azs 328/2018

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/